Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Wettelijke informatie

Algemene voorwaarden voor het vervoer van vracht van Air Belgium NV

Article 1: Definities

1.1 AGENT. Tenzij de context anders vereist, elke persoon die de bevoegdheid heeft, uitdrukkelijk of impliciet, om voor of namens de VERVOERDER te handelen in verband met het VERVOER van VRACHT.

1.2 LUCHTVRACHTBRIEF. Enig document opgesteld door of namens VERZENDER, dat de overeenkomst tussen de VERZENDER en VERVOERDER van vracht bewijst.

1.3 TOEPASSELIJK VERDRAG. Tenzij de context anders vereist, ieder van de volgende instrumenten die van toepassing zijn op het VERVOER:

1.3.1 Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929; (hierna het 'Verdrag van Warschau' genoemd);

1.3.2 Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955;

1.3.3 Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door Aanvullend Protocol no. 1 van Montreal 1975;

1.3.4 Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag 1955 en door Aanvullend Protocol no. 2 van Montreal 1975;

1.3.5 Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag 1955 en door Aanvullend Protocol no. 4 van Montreal 1975;

1.3.6 Verdrag voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, tot stand gekomen te Montreal op 28 mei 1999; (het Verdrag van Montreal van 1999).

1.4 VRACHT (een term die dezelfde betekenis heeft als GOEDEREN). Alles wat wordt of moet worden vervoerd in een vliegtuig of met enig ander vervoersmiddel, met uitzondering van bagage die wordt vervoerd uit hoofde van een passagiersticket en bagageticket, tevens omvattend elk voorwerp dat wordt vervoerd uit hoofde van een LUCHTVRACHTBRIEF of VERZENDDOCUMENT.

1.5 VERVOER (een term die dezelfde betekenis heeft als 'transport'). VERVOER van VRACHT via de lucht of met enig ander vervoersmiddel, kosteloos of tegen betaling.

1.6 VERVOERDER. Verwijst naar de luchtvaartmaatschappij die is aangeduid in de LUCHTVRACHTBRIEF of op het VERZENDDOCUMENT en alle vervoerders die de VRACHT vervoeren of zich ertoe verbinden de VRACHT te vervoeren of andere met dergelijke VRACHT verband houdende diensten te verlenen.

1.7 CHARGES COLLECT. De kosten die zijn aangegeven of de LUCHTVRACHTBRIEF of op het VERZENDDOCUMENT om te worden geïnd bij de GEADRESSEERDE in ruil voor aflevering van de ZENDING.

1.8 GEADRESSEERDE. De persoon van wie de naam is vermeld in de LUCHTVRACHTBRIEF of het VERZENDDOCUMENT, als partij aan wie de ZENDING moet worden geleverd door de VERVOERDER.

1.9 DAGEN. Volledige kalenderdagen, uitgezonderd zondagen en wettelijke feestdagen; met dien verstande dat, voor kennisgevingsdoeleinden, het restant van de dag waarop de kennisgeving wordt verzonden niet wordt meegerekend.

1.10 VRIJWAREN. De toezegging van de VERZENDER om de VERVOERDER, zijn functionarissen, werknemers, agenten en gemachtigde vertegenwoordigers volledig schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, vorderingen, verliezen, vertragingen, schade, kosten (inclusief advocatenkosten) en onkosten die door de VERVOERDER worden gemaakt met betrekking tot enige verplichting van de VERZENDER (en/of de niet-nakoming van een dergelijke verplichting) of aansprakelijkheid beschreven in deze vervoersvoorwaarden.

1.11 KLAAR VOOR VERVOER. Een ZENDING die aanvaardbaar is voor de VERVOERDER en klaar is om te worden vervoerd door de VERVOERDER, zoals beschreven in artikel 3 en vergezeld van alle documentatie zoals vereist in artikel 4.

1.12 ZENDING. Behalve voor zover hierin anders is bepaald, een of meer pakketten of vrachtstukken die de VERVOERDER heeft aanvaard van één VERZENDER op één adres, waarvan de ontvangst is bevestigd als één partij en krachtens één enkele LUCHTVAARTBRIEF of één enkel VERZENDDOCUMENT, voor VERVOER naar één GEADRESSEERDE op één bestemmingsadres.

1.13 VERZENDDOCUMENT. Elk vervoersdocument bewaard door de VERVOERDER, bewezen via andere middelen dan een LUCHTVRACHTBRIEF.

1.14 VERZENDER (een term die dezelfde betekenis heeft als verlader). De persoon van wie de naam is vermeld op de LUCHTVRACHTBRIEF of op het VERZENDDOCUMENT, als de partij die een overeenkomst met de VERVOERDER sloot voor het VERVOER van VRACHT.

1.15 SPECIAAL TREKKINGSRECHT. Een Speciaal Trekkingsrecht (Special Drawing Right) volgens de definitie van het Internationaal Monetair Fonds.

Article 2: Toepassingsgebied

2.1 ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het VERVOER van VRACHT, inclusief alle daarmee verband houdende diensten, uitgevoerd door of namens de VERVOERDER; met dien verstande echter dat indien dergelijk VERVOER Internationaal Vervoer is volgens de definitie in het TOEPASSELIJK VERDRAG, dergelijk VERVOER onderworpen zal zijn aan de bepalingen van het TOEPASSELIJK VERDRAG en aan onderhavige voorwaarden voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen van dat TOEPASSELIJK VERDRAG. Geen enkele bepaling van deze vervoersvoorwaarden wordt als niet-afdwingbaar beschouwd als hierop een interpretatie van toepassing is die deze afdwingbaar zou maken. Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar is, (a) zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze vervoersvoorwaarden niet door een dergelijke bevinding worden verstoord, en (b) zal deze overeenkomst op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat deze afdwingbaar wordt en de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen wordt gerealiseerd, in de ruimste zin die wettelijk is toegestaan.

2.2 TOEPASSELIJKE WETTEN EN TARIEVEN VAN DE VERVOERDER

2.2.1 Voor zover niet in strijd met artikel 2.1 zijn al het VERVOER en andere door VERVOERDER uitgevoerde diensten onderworpen aan:

de toepasselijke wetten (waaronder nationale wetten die een Verdrag ten uitvoer leggen of de regels van het TOEPASSELIJK VERDRAG uitbreiden tot VERVOER dat geen Internationaal Vervoer is volgens de definitie in het TOEPASSELIJK VERDRAG), overheidsvoorschriften, -bevelen en -vereisten;

deze voorwaarden en de tarieven die zijn afgesproken tussen de contractpartijen of andere toepasselijke tarieven, alsmede regels, voorschriften en dienstregelingen (maar niet de daarin vermelde vertrek- en aankomsttijden) van de VERVOERDER, die kunnen worden ingezien in al zijn kantoren en op luchthavens van waaruit de VERVOERDER geregeld vervoer uitvoert.

2.2.2  In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de regels, voorschriften en tarieven van de VERVOERDER prevaleren deze voorwaarden.

2.3 KOSTELOOS VERVOER

Met betrekking tot kosteloos vervoer behoudt de VERVOERDER zich het recht voor om de toepasselijkheid van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk uit te sluiten.

2.4 CHARTERS

Met betrekking tot VERVOER van VRACHT dat wordt uitgevoerd uit hoofde van een charterovereenkomst met de VERVOERDER, zal een dergelijk VERVOER onderworpen zijn aan de charterovereenkomst van de VERVOERDER die daarop van toepassing is (indien van toepassing) en deze voorwaarden zullen niet van toepassing zijn, behalve voor zover voorzien in de betreffende charterovereenkomst. In gevallen waarin de VERVOERDER geen charterovereenkomst heeft opgesteld, zijn deze voorwaarden van toepassing op een dergelijke overeenkomst, met dien verstande dat de VERVOERDER zich het recht voorbehoudt om de toepassing van alle of een deel van deze voorwaarden uit te sluiten. In geval van afwijkingen tussen de toepasselijke bepalingen van deze voorwaarden en de voorwaarden die zijn vervat in of waarnaar wordt verwezen in de charterovereenkomst, prevaleren deze laatste en stemt de VERZENDER ermee in, door het VERVOER te aanvaarden krachtens een charterovereenkomst, al dan niet gesloten met de VERZENDER, om gebonden zijn door de toepasselijke voorwaarden daarvan.

2.5 WIJZIGING ZONDER KENNISGEVING

Deze voorwaarden en de gepubliceerde en/of verspreide tarieven en kosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, behalve voor zover anders bepaald door toepasselijke wetgeving of door overheidsvoorschriften of -besluiten; met dien verstande echter dat een dergelijke wijziging niet van toepassing zal zijn op een vervoersovereenkomst na de datum van sluiting van de vervoersovereenkomst of na de datum waarop het tarief of de kosten voor het VERVOER zijn ingevoerd in het VERZENDDOCUMENT.

Article 3: Aanvaarding van vracht

3.1 AANVAARDBARE VRACHT

3.1.1 De VERVOERDER kan, afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte uitrusting en ruimte, alle ZENDINGEN vervoeren, tenzij dit is uitgesloten door de voorschriften van de VERVOERDER en mits:

 • het vervoer of de uitvoer of invoer daarvan is niet verboden door de wet- of regelgeving van enig land waaruit, waarnaar of waardoorheen gevlogen en/of vervoerd wordt;
 • ze zijn verpakt op een wijze die ze geschikt maakt voor VERVOER en gereed zijn voor VERVOER, zoals vereist door de uitgevende VERVOERDER en eventuele volgende VERVOERDERS;
 • ze vergezeld gaan van de vereiste verzenddocumenten;
 • de noodzakelijke goedkeuringen van overheidsdiensten voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van de VRACHT zijn verkregen voordat het VERVOER begint en zijn voorgelegd aan de VERVOERDER; hetzelfde geldt voor officiële mededelingen;
 • het niet waarschijnlijk is dat ze vliegtuigen of andere transportmiddelen, personen of eigendommen in gevaar brengen, of hinder veroorzaken voor de bemanning en/of passagiers.

3.1.2 Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt de VERVOERDER zich het recht voor om het VERVOER van VRACHT te weigeren wanneer de omstandigheden dit vereisen, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

3.2 WAARDEAANGIFTE EN MAXIMALE WAARDE VAN ZENDINGEN

3.2.1 De VERZENDER kan met name zijn belang in de levering op de plaats van bestemming in cijfers aangeven en de gevraagde toeslag betalen. De waardeaangifte is slechts bindend voor de VERVOERDER als de vergoeding die is afgesproken met de GEADRESSEERDE uiterlijk bij overhandiging van de VRACHT aan de VERVOERDER is betaald.

3.2.2 De VERVOERDER kan het VERVOER weigeren van ZENDINGEN waarvan de aangegeven waarde voor VERVOER hoger is dan het door de VERVOERDER gespecificeerde en/of bepaalde bedrag.

3.3 VERPAKKING EN MARKERING VAN VRACHT

3.3.1 De VERZENDER heeft de verantwoordelijkheid te waarborgen dat de VRACHT wordt verpakt op een geschikte wijze voor VERVOER, zodat deze veilig kan worden vervoerd met normale zorg tijdens de behandeling, om deze te beschermen tegen verlies, beschadiging of verslechtering en om te voorkomen dat personen, goederen of eigendommen verwondingen of schade oplopen. Elk pakket moet leesbaar en duurzaam gemarkeerd zijn met het nummer van de LUCHTVRACHTBRIEF, de VERZENDER, de GEADRESSEERDE en, indien van toepassing, eventuele speciale behandelingsinstructies vanwege de aard van de VRACHT, en de VERVOERDER is niet aansprakelijk als de VERZENDER dit niet doet. ZENDINGEN die kwetsbaar zijn voor diefstal moeten worden verpakt zonder vermelding van de inhoud.

3.3.2 De VERVOERDER behoudt zich het recht voor het vervoer van vracht die niet naar behoren is verpakt en/of gemarkeerd te weigeren.

3.4 BIJZONDERE VRACHT

3.4.1 Bijzondere VRACHT, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kostbaarheden, gevaarlijke goederen en/of stoffen, levende dieren, bederfelijke goederen, breekbare goederen en stoffelijke overschotten, is alleen acceptabel als is voldaan aan de voorwaarden uiteengezet in de voorschriften van de VERVOERDER die van toepassing zijn op het VERVOER van dergelijke VRACHT of aan de instructies van de VERVOERDER.

3.4.2 Gevaarlijke goederen en/of stoffen moeten als zodanig worden gemarkeerd overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en/of de instructies van de VERVOERDER.

3.4.3 Temperatuurgevoelige VRACHT, met inbegrip van, maar niet beperkt tot farmaceutische producten, moet worden verpakt in overeenstemming met de speciale kenmerken van de VRACHT en op een manier die voldoende bescherming garandeert tegen hitte, die de vracht mogelijk zou kunnen beschadigen. Dit houdt in dat de VRACHT moet worden verzonden in passende transportcontainers (bijv. koelcontainers) – eventueel tegen een meerprijs – en met geschikte vervoersmiddelen. Het ter beschikking stellen van specifieke transportcontainers door de VERVOERDER doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van eventuele internationale verdragen.

3.5 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET NIET NALEVEN VAN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VRACHT

De verantwoordelijkheid voor niet-naleving van de voorwaarden met betrekking tot het VERVOER van VRACHT berust bij de VERZENDER, die de VERVOERDER moet VRIJWAREN met betrekking tot het VERVOER van dergelijke VRACHT.

3.6 INSPECTIERECHT VAN DE VERVOERDER

De VERVOERDER behoudt zich het recht voor om de verpakking en inhoud van alle ZENDINGEN te onderzoeken en te controleren of de informatie, vergunningen of documenten die met betrekking tot enige ZENDING zijn verstrekt, correct of toereikend zijn, maar de VERVOERDER is hiertoe niet verplicht.

3.7 UNIT LOAD DEVICES

Tenzij anders bepaald door het TOEPASSELIJK VERDRAG of de wet ten voordele van de rechthebbende, is de VERVOERDER niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van een ZENDING die deel uitmaakte van een unit load device (ULD) die uitsluitend door de VERZENDER is gebouwd, en de VERZENDER VRIJWAART de VERVOERDER van schade of verlies van een dergelijke ZENDING of een deel daarvan. Voor alle duidelijkheid, een dergelijke ULD wordt als één enkele eenheid beschouwd. In ieder geval moet de VERZENDER, wanneer de VERZENDER zich ertoe verbindt een unit load device (ULD) te laden, voldoen aan de laadinstructies van de VERVOERDER en aanvaardt de VERZENDER aansprakelijkheid en VRIJWAART hij de VERVOERDER van alle schade of verlies of enige andere onregelmatigheid aan de VRACHT die voortvloeit uit of verband houdt met (i) de opbouw van de ULD, (ii) het ontbreken van de status KLAAR VOOR VERVOER, en of (iii) het feit dat de zendingen niet overeenkomen met documenten en geboekte waarden. De VERZENDER dient de VERVOERDER te VRIJWAREN van daarmee verband houdende aanspraken van derden.

3.8 VOLGAPPARATEN

De VERZENDER moet de VERVOERDER op de hoogte stellen van apparatuur voor het volgen van ZENDINGEN en van apparatuur voor het registreren van transport- of zendinggerelateerde gegevens die is bevestigd aan of zich bevindt in de ZENDING (zogenaamde 'volg- of trackingapparaten') en uiterlijk bij overhandiging van deze ZENDINGEN aan de VERVOERDER melding maken van het gebruikte product. Dergelijke volgapparaten zijn alleen toegestaan als ze specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik aan boord van vliegtuigen en zijn gecertificeerd volgens de officiële voorschriften of als ze voldoen aan de bepalingen van de VERVOERDER. Het gebruik van dergelijke volgapparaten schept geen bijkomende verplichtingen voor de VERVOERDER. Het gebruik van dergelijke apparaten is uitsluitend toegestaan voor kwaliteitsdoeleinden.

Article 4: Documentatie

4.1 LUCHTVRACHTBRIEF

De VERZENDER zal een LUCHTVRACHTBRIEF opstellen of namens hem laten opstellen in de vorm, op de wijze en in het aantal exemplaren voorgeschreven of geïnstrueerd door VERVOERDER en/of het TOEPASSELIJK VERDRAG, en zal deze LUCHTVRACHTBRIEF tegelijk afleveren met de aanvaarding van de VRACHT door de VERVOERDER voor VERVOER. Kosten voor VERVOER en andere kosten, voor zover deze zijn vastgesteld, zullen door de VERVOERDER worden vermeld in de LUCHTVRACHTBRIEF en/of op de factuur. De VERVOERDER kan van de VERZENDER eisen dat deze afzonderlijke LUCHTVRACHTBRIEVEN opstelt of namens hem laat opstellen wanneer er meer dan één pakket is.

4.2 VERZENDDOCUMENT

De VERVOERDER kan, met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de VERZENDER, indien vereist door het TOEPASSELIJK VERDRAG, de aflevering van een LUCHTVRACHTBRIEF vervangen door een VERZENDDOCUMENT om een verslag van het uit te voeren VERVOER te bewaren. Als een dergelijk VERZENDDOCUMENT wordt gebruikt, zal de VERVOERDER, als de VERZENDER daarom verzoekt, de VERZENDER in overeenstemming met de voorschriften van de VERVOERDER een ontvangstbewijs voor de VRACHT bezorgen, dat identificatie van de ZENDING mogelijk maakt en, in overeenstemming met de voorschriften van de VERVOERDER, toegang verleent tot de informatie in het VERZENDDOCUMENT. 

4.3 UITERLIJK ZICHTBARE STAAT/VERPAKKING VAN DE VRACHT

Als de uiterlijk zichtbare staat en gesteldheid van de VRACHT en/of verpakking op enigerlei wijze gebrekkig is, zal de VERZENDER, indien een LUCHTVRACHTBRIEF wordt afgeleverd, in de LUCHTVRACHTBRIEF een verklaring inzake deze uiterlijk zichtbare staat en gesteldheid opnemen. Als geen LUCHTVRACHTBRIEF wordt afgeleverd, zal de VERZENDER de VERVOERDER op de hoogte stellen van de uiterlijk zichtbare staat en gesteldheid van de VRACHT, zodat de VERVOERDER een passende verwijzing daarnaar kan opnemen in het VERZENDDOCUMENT. Als de VERZENDER nalaat een dergelijke verklaring op te nemen in de LUCHTVRACHTBRIEF of de VERVOERDER op de hoogte te stellen van de uiterlijk zichtbare staat en gesteldheid van de VRACHT, of als een dergelijke verklaring of een dergelijk bericht onjuist is, kan de VERVOERDER in de LUCHTVRACHTBRIEF of in het VERZENDDOCUMENT een verklaring inzake de uiterlijk zichtbare staat en gesteldheid van de VRACHT opnemen, of een correctie daarvan noteren.

4.4 OPSTELLING, AANVULLING OF CORRECTIE DOOR DE VERVOERDER

De VERVOERDER kan op uitdrukkelijk of stilzwijgend verzoek van de VERZENDER de LUCHTVRACHTBRIEF opstellen, in welk geval, behoudens bewijs van het tegendeel, de VERVOERDER wordt geacht dit namens de VERZENDER te hebben gedaan. Als de LUCHTVRACHTBRIEF die samen met de VRACHT is overhandigd of als de bijzonderheden en verklaringen met betrekking tot de VRACHT die door of namens de VERZENDER aan de VERVOERDER zijn verstrekt om in het VERZENDDOCUMENT te worden opgenomen niet alle vereiste bijzonderheden bevatten, of als de LUCHTVRACHTBRIEF of dergelijke gegevens of verklaringen enige fout bevatten, is de VERVOERDER bevoegd om de LUCHTVRACHTBRIEF of gegevens of verklaringen naar beste vermogen aan te vullen of te corrigeren, zonder enige verplichting hiertoe. De VERVOERDER kan als gevolg daarvan een vergoeding bij de VERZENDER in rekening brengen voor de correctie of aanvulling van een dergelijke LUCHTVRACHTBRIEF.

4.5 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BIJZONDERHEDEN

De VERZENDER is aansprakelijk jegens de VERVOERDER en enige derde voor de juistheid van de bijzonderheden en verklaringen met betrekking tot de VRACHT die door of namens hem in de LUCHTVRACHTBRIEF zijn opgenomen of door of namens hem aan de VERVOERDER zijn verstrekt voor opname in het VERZENDDOCUMENT. De VERZENDER is aansprakelijk voor alle schade, vorderingen of kosten opgelopen door de VERVOERDER of door enige derde als gevolg van enige onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de bovengenoemde gegevens en verklaringen. Wanneer dergelijke informatie wordt verstrekt door middel van Electronic Data Interchange (EDI) of enig ander elektronisch middel, is het de verantwoordelijkheid van de VERZENDER of de vertegenwoordiger van de VERZENDER om de inhoud, juistheid en volledigheid van de EDI-berichten en daaropvolgende berichten te verifiëren volgens de overeengekomen normen, specificaties, wet- en regelgeving, of enige informatie die is verstrekt door de VERZENDER. In ieder geval verbindt de VERZENDER zich ertoe om vóór de uitvoering van het VERVOER alle vereiste EDI-berichten aan de VERVOERDER te bezorgen. De VERZENDER dient de VERVOERDER te VRIJWAREN in geval van onregelmatigheid, onjuistheid of onvolledigheid van bijzonderheden en verklaringen die door of namens de VERZENDER zijn verstrekt.

4.6 WIJZIGINGEN

LUCHTVRACHTBRIEVEN waarvan de tekst is gewijzigd of gewist, hoeven niet door de VERVOERDER te worden aanvaard.

Article 5: Tarieven & kosten

5.1 TOEPASSELIJKE TARIEVEN EN KOSTEN

Tarieven en kosten voor VERVOER waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke naar behoren zijn gepubliceerd en/of verspreid door de VERVOERDER en van kracht zijn op de datum waarop de vervoerovereenkomst is gesloten, tenzij schriftelijk of in tekstvorm anders is overeengekomen.

5.2 GRONDSLAG VAN TARIEVEN EN KOSTEN

Vrachtkosten en vergoedingen voor VERVOER zijn afhankelijk van het totale gewicht of het totale volume, naargelang welke het hoogste is, en, indien van toepassing, van de toeslag op de vervoerswijze die de VERZENDER heeft gekozen.

5.3 DIENSTEN DIE NIET ZIJN INBEGREPEN IN GEPUBLICEERDE EN/OF VERSPREIDE TARIEVEN EN KOSTEN

Tenzij anders overeengekomen door de VERVOERDER of bepaald in de voorschriften van de VERVOERDER, gelden tarieven en kosten alleen van luchthaven tot luchthaven en omvatten deze geen aanvullende diensten die door de VERVOERDER worden verleend in verband met het VERVOER, zoals (geen uitputtende opsomming) ophaal-, leverings- en stadsterminaldiensten van en naar de luchthavens van waaruit de VERVOERDER zijn diensten uitvoert, opslagkosten, verzekeringskosten, rembourskosten, voorschotvergoedingen, kosten die door de VERVOERDER worden gemaakt bij het inklaren van de vracht, of gemaakt door derden, ongeacht of deze optreden als vertegenwoordigers van de VERZENDER, de geadresseerde, de eigenaar van de vracht of de vervoerder, heffingen of boetes opgelegd of geïnd door bevoegde autoriteiten, met inbegrip van rechten of belastingen, kosten gemaakt door de VERVOERDER voor reparatie van defecte verpakkingen, vrachtkosten voor het VERVOER, in- en uitladen of retourtransport van VRACHT met andere transportmiddelen, evenals de vrachtkosten voor retourtransport naar de plaats van vertrek, kosten, toeslagen, kosten voor waardeaangiften, en alle andere soortgelijke diensten of kosten.

5.4 BETALING VAN KOSTEN

5.4.1 Tarieven en toeslagen worden gepubliceerd en/of verspreid in de valuta die wordt weergegeven in de toepasselijke tarieven, en VERVOER kan in die valuta of in EUR worden betaald. Wanneer de betaling wordt gedaan in een andere valuta dan de EUR, zal een dergelijke betaling worden gedaan tegen de wisselkoers die is vastgesteld door de Europese Centrale Bank op de datum van uitgifte van de LUCHTVRACHTBRIEF. De bepalingen van deze paragraaf zijn onderhevig aan de toepasselijke buitenlandse deviezenwetgeving en de vereisten van de bevoegde autoriteiten.

5.4.2 De volledige toepasselijke kosten, hetzij vooruitbetaald of CHARGES COLLECT, vergoedingen, invoerrechten, bezorgkosten, belastingen, toeslagen, voorschotten en betalingen, verricht of nog te verrichten door de VERVOERDER en alle andere bedragen die aan de VERVOERDER moeten worden betaald, worden als volledig verdiend beschouwd zodra de vervoersovereenkomst wordt gesloten, onder voorbehoud van de levering van de VRACHT.

5.4.3 Voor alle kosten, bedragen en voorschotten die niet definitief kunnen worden bepaald op het moment dat de VRACHT wordt overhandigd voor VERVOER, kan de VERVOERDER de VERZENDER vragen een aanbetaling te doen die de VERVOERDER voldoende acht om deze kosten, bedragen en voorschotten te dekken. Eventuele resterende bedragen die de VERVOERDER aan de VERZENDER of de VERZENDER aan de VERVOERDER verschuldigd is in verband met deze aanbetaling zal worden voldaan na uitvoering van het VERVOER en na vaststelling van het exacte bedrag.

5.4.4 Facturen die zijn uitgegeven door de VERVOERDER dienen binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum van uitgifte te worden betaald. Bij te late betalingen wordt een rente in rekening gebracht van 0,5% (een half procent) per maand of het maximale percentage dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, naargelang welk van de twee het laagst is. Voor alle duidelijkheid en niettegenstaande enige andersluidende bepaling heeft enig geschil met betrekking tot een factuur of een gedeelte ervan geen invloed op de verplichting van de VERZENDER om de factuur volledig te betalen in afwachting van de beslechting van het geschil. De VERVOERDER heeft het recht om naar eigen goeddunken alle door de VERZENDER gedane betalingen te gebruiken voor openstaande facturen, in de volgorde die de VERVOERDER passend acht. Elke factuur van de VERVOERDER wordt geacht correct te zijn en onherroepelijk door de VERZENDER te zijn aanvaard tenzij de VERZENDER de VERVOERDER binnen 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de factuurdatum schriftelijk heeft meegedeeld dat de factuur of een deel daarvan wordt betwist. Een dergelijke kennisgeving moet het betreffende factuurnummer en alle details van de reden voor het geschil bevatten.

5.4.5 De VERZENDER garandeert de betaling van het vrachttarief, opslagkosten en alle andere onbetaalde kosten, onbetaalde CHARGES COLLECT, voorschotten en aanbetalingen van de VERVOERDER. De VERZENDER garandeert tevens de betaling van alle kosten, uitgaven, boetes, straffen, tijdverliezen, schades en andere bedragen die de VERVOERDER moet maken of kan oplopen als gevolg van het in de ZENDING opnemen van artikelen waarvan het VERVOER bij wet verboden is, of de illegale, onjuiste of onvoldoende markering, nummering, adressering of verpakking van pakketten of beschrijvingen van de VRACHT, of de afwezigheid, vertraging of onjuistheid van een uitvoer- of invoervergunning of een vereist certificaat of document, of een onjuiste vaststelling van de douanewaarde, of een onjuiste verklaring van gewicht of volume of iets dat voortvloeit uit of verband houdt met nalatig handelen of verzuim van de VERZENDER. De VERVOERDER heeft een retentierecht op de VRACHT in elk van de genoemde omstandigheden, en in geval van niet-betaling van de VRACHT heeft de VERVOERDER het recht om zich van de VRACHT te ontdoen middels openbare of onderhandse verkoop in overeenstemming met de toepasselijke wet. Een dergelijke verkoop leidt echter niet tot ontheffing van enige aansprakelijkheid voor het betalen van eventuele tekorten, waarvoor de VERZENDER en de GEADRESSEERDE hoofdelijk aansprakelijk blijven. Door VRACHT in ontvangst te nemen of enig ander recht uit te oefenen dat voortvloeit uit de vervoersovereenkomst, stemt de GEADRESSEERDE ermee in dergelijke kosten, sommen en voorschotten te betalen, met uitzondering van vooruitbetaalde kosten.

5.4.6 Als het brutogewicht, de afmeting, de hoeveelheid of de aangegeven waarde van de VRACHT zoals gemeten door de VERVOERDER of een van zijn vertegenwoordigers of zoals gedocumenteerd in een schriftelijk document hoger is dan het brutogewicht, de afmeting, de hoeveelheid of de aangegeven waarde op grond waarvan de kosten voor VERVOER eerder zijn berekend, heeft de VERVOERDER het recht om betaling van de kosten van een dergelijke overschrijding te eisen op basis van zijn prijslijst. Verder garandeert de VERZENDER de juistheid van een dergelijk brutogewicht of een dergelijke afmeting, hoeveelheid of aangegeven waarde en dient de VERVOERDER in alle gevallen te VRIJWAREN met betrekking tot enige discrepantie op dit gebied.

5.4.7 CHARGES COLLECT-ZENDINGEN worden alleen geaccepteerd als de VERVOERDER ermee heeft ingestemd. In elk geval heeft de VERVOERDER het recht op weigering van ZENDINGEN op basis van CHARGES COLLECT naar elk land waar regelgeving de omwisseling van geld in andere valuta's of de overdracht van geld naar andere landen verhindert, of op weigering om enige andere reden die de VERVOERDER passend acht. Informatie over landen waarnaar verzending met de CHARGES COLLECT-service mogelijk is, kan worden verkregen bij kantoren en vertegenwoordigers van de VERVOERDER.

5.4.8 Alle kosten die van toepassing zijn op een ZENDING zijn verschuldigd op het moment van aanvaarding ervan door de VERVOERDER in het geval van een vooruitbetaalde ZENDING, d.w.z. een ZENDING waarvoor de kosten door de VERZENDER moeten worden betaald, of op het moment van aflevering daarvan door de VERVOERDER in het geval van een collect-ZENDING, d.w.z. een ZENDING waarvan de kosten door de GEADRESSEERDE moeten worden betaald.

5.4.9 De VERVOERDER kan zonder aansprakelijkheid zijnerzijds het VERVOER van de ZENDING annuleren als de VERZENDER, ondanks een aanmaning en na het zonder resultaat verstrijken van een toepasselijke respijtperiode, weigert de kosten of een gevraagd deel daarvan te betalen.

5.5 NALEVING

Tenzij anders overeengekomen met de VERVOERDER, zal elke betaling van kosten worden uitgevoerd vanaf een bankrekening in een woonplaats van de VERZENDER. Verder worden betalingen in contanten niet geaccepteerd, tenzij de VERVOERDER er schriftelijk mee heeft ingestemd. Met betrekking tot betalingen die voor een ZENDING moeten worden ontvangen, garandeert de VERZENDER de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot fiscale regelgeving) van elk rechtsgebied waarin de VERZENDER is gevestigd en actief is. De VERZENDER dient de VERVOERDER te VRIJWAREN in verband met elke daadwerkelijke of vermeende schending door de VERZENDER van enige van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften (waaronder fiscale wetgeving) van elk rechtsgebied waarin de VERZENDER is gevestigd en actief is.

Article 6: Zendingen tijdens vervoer

6.1 NALEVING VAN DE VEREISTEN VAN BEVOEGDE AUTORITEITEN

6.1.1 De VERZENDER moet zich houden aan alle toepasselijke wetten, gebruiken en andere overheidsvoorschriften van elk land waarnaar, waarover, waardoor of van waaruit de VRACHT kan worden vervoerd naar keuze van de VERVOERDER, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot de verpakking, het VERVOER, de levering of een handelsverbod (zoals alle sancties en/of embargo's) van of voor de VRACHT, en moet, samen met de ZENDING, alle informatie verstrekken en alle documenten, vergunningen of autorisaties leveren die nodig kunnen zijn om aan dergelijke wet- en regelgeving te voldoen. De VERZENDER is als enige aansprakelijk voor het voorafgaand aan de verzending verkrijgen van alle vergunningen of goedkeuringen die vereist zijn door de Verenigde Naties, de EU, de regering van de  Verenigde Staten van Amerika of enige andere bevoegde autoriteit. De VERZENDER moet er ook voor zorgen dat er geen zending wordt verzonden naar een persoon of entiteit die voorkomt op de geconsolideerde lijst van de EU, op de geconsolideerde lijsten van de Verenigde Staten van Amerika, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Specially Designated Nationals List van het Office of Foreign Assets Control, of enige andere lijst van uitgesloten partijen die is uitgegeven door nationale of internationale autoriteiten. De VERVOERDER is niet verplicht om de juistheid of toereikendheid van dergelijke informatie of documenten of de geldigheid van dergelijke vergunningen of autorisaties te onderzoeken, maar de VERZENDER mag niet weigeren om dergelijke informatie, documenten, vergunningen of autorisaties te verstrekken indien de VERVOERDER dit verlangt. De VERVOERDER is niet aansprakelijk jegens de VERZENDER of enige andere persoon voor verliezen of kosten als gevolg van niet-naleving van de bepalingen van dit artikel door de VERZENDER. De VERZENDER dient de VERVOERDER te VRIJWAREN in verband met elke daadwerkelijke of vermeende schending van de bepalingen van dit artikel door de VERZENDER.

6.1.2 De VERVOERDER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weigering om een ZENDING te vervoeren indien de VERVOERDER naar eigen goeddunken vaststelt dat een dergelijke weigering vereist is door enige toepasselijke wet, overheidsverordening, -vraag, -bevel of -vereiste, en de VERZENDER dient alle daaruit voortvloeiende kosten te dragen.

6.2 AANBETALINGEN EN DOUANEFORMALITEITEN

De VERVOERDER is bevoegd (maar niet verplicht) om rechten, boetes, belastingen of heffingen voor te schieten en enige aanbetaling te doen met betrekking tot de VRACHT en de VERZENDER, en goederen in ontvangst te nemen of enig ander recht uit te oefenen dat voortvloeit uit de vervoersovereenkomst. De GEADRESSEERDE is hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling daarvan. De VERVOERDER is geenszins verplicht kosten te maken of enig voorschot te betalen in verband met het doorzenden of herverzenden van de VRACHT, tenzij in ruil voor vooruitbetaling door de VERZENDER. Als het noodzakelijk is om de VRACHT bij de douane aan te geven op een bestemming of stopplaats, en er geen douane-expediteur is vermeld op de voorzijde van de LUCHTVRACHTBRIEF of in het VERZENDDOCUMENT, wordt de VRACHT geacht te zijn geadresseerd aan de persoon die in de LUCHTVRACHTBRIEF wordt genoemd als douane-expediteur of, als een dergelijke persoon daarin niet wordt genoemd, aan de VERVOERDER die de VRACHT naar die locatie vervoert of aan de door de VERVOERDER opgegeven douane-expediteur. Voor dergelijke doeleinden wordt een kopie van de LUCHTVRACHTBRIEF of van het VERZENDDOCUMENT, gewaarmerkt door de VERVOERDER, als origineel beschouwd.

6.3 SCHEMA'S, ROUTEKEUZES EN ANNULERINGEN

6.3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en aldus is aangegeven in de LUCHTVRACHTBRIEF of het VERZENDDOCUMENT, verbindt de VERVOERDER zich ertoe de VRACHT met een redelijke snelheid te vervoeren, maar neemt geen verplichting op zich om de VRACHT te vervoeren met een specifiek vliegtuig of via een bepaalde route of routes, of om op enig punt verbindingen te maken volgens een bepaald schema. Tijden die zijn weergegeven in de dienstregelingen van de VERVOERDER of elders zijn bij benadering en kunnen niet worden gegarandeerd en maken geen deel uit van de vervoersovereenkomst. Er wordt geen tijd vastgesteld voor de aanvang of voltooiing van VERVOER of de aflevering van VRACHT. De VERVOERDER wordt hierbij gemachtigd om de route of routes van de ZENDING te kiezen of daarvan af te wijken, niettegenstaande hetgeen op de voorzijde van de LUCHTVRACHTBRIEF of in het VERZENDDOCUMENT staat vermeld. De VERVOERDER is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in dienstregelingen of andere weergaven van vervoersschema's. Geen enkele werknemer, AGENT of vertegenwoordiger van de VERVOERDER is bevoegd om de VERVOERDER te binden door verklaringen of weergaven van de datums of tijden van vertrek of aankomst, of de uitvoering van een vlucht.

6.3.2 De VERVOERDER is bevoegd om de ZENDING zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk te vervoeren met een ander vervoermiddel of dergelijk VERVOER te regelen. De vervoersovereenkomst omvat geen garantie betreffende een vliegtuig dat voor het VERVOER zal worden gebruikt of betreffende zijn geschiktheid voor het VERVOER van de VRACHT waarnaar de vervoersovereenkomst verwijst. De VERVOERDER kan zonder kennisgeving een andere VERVOERDER of een vervangend vliegtuig inzetten. In dit verband kan de VERVOERDER ook code-sharing verrichten. In dit verband heeft de VERVOERDER het recht om alle informatie en begeleidende documenten van de ZENDING die nodig zijn voor de uitvoering van het VERVOER door te sturen naar de andere VERVOERDER.

6.3.3 De VERVOERDER behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving een vlucht of het verdere VERVOER van enige VRACHT te annuleren, te beëindigen, om te leiden, uit te stellen, op te schorten of te vervroegen, of om een vlucht uit te voeren zonder de VRACHT of een deel daarvan, indien de VERVOERDER van mening is dat het raadzaam zou zijn dit te doen, rekening houdend met de belangen van de VERZENDER, om de volgende redenen:

 • vanwege een gebeurtenis buiten zijn macht om (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: weersomstandigheden, natuurrampen, overmacht, stakingen, rellen, politieke ongeregeldheden, embargo's, oorlogen, vijandelijkheden, burgerlijke onlusten, onstabiele internationale omstandigheden, epidemie, pandemie, terrorisme of overheidswaarschuwingen tegen terrorisme of oorlog); in dit verband is het irrelevant of de gebeurtenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of slechts dreigt plaats te vinden of is aangekondigd, noch of dit direct of indirect resulteert in een vertraging, vordering, eis, incident of hachelijke situatie, of;
 • vanwege een gebeurtenis die niet redelijkerwijs kon worden voorzien, verwacht of voorspeld, of;
 • als gevolg van overheidsvoorschriften, -bevelen of -vereisten, of interventies van autoriteiten waarvoor de VERVOERDER niet verantwoordelijk is, of;
 • vanwege enig tekort aan arbeidskrachten, brandstof of faciliteiten of door arbeidsgerelateerde moeilijkheden van de vervoerder of een door hem ingeschakelde derde.

6.3.4 Voor zover er geen andersluidende wet- of regelgeving van toepassing is, is de VERVOERDER, in het geval dat een vlucht ingevolge artikel 6.3.3 wordt geannuleerd, omgeleid, uitgesteld, opgeschort of vervroegd of wordt beëindigd op een andere plaats dan de plaats van bestemming, of in het geval dat het VERVOER van een ZENDING aldus wordt geannuleerd, omgeleid, uitgesteld, opgeschort, vervroegd of beëindigd, enkel aansprakelijk als een dergelijke gebeurtenis uitsluitend werd veroorzaakt door opzettelijk wangedrag van de VERVOERDER. Als het vervoer van de ZENDING of een deel daarvan wordt beëindigd, wordt de aflevering daarvan door de VERVOERDER aan een expediteur voor verder VERVOER, levering of opslag beschouwd als correcte levering volgens de LUCHTVRACHTBRIEF; de VERVOERDER is niet langer aansprakelijk, maar slechts verplicht om de VERZENDER of GEADRESSEERDE op het adres vermeld in de LUCHTVRACHTBRIEF in kennis te stellen van het feit dat VERVOERDER de ZENDING heeft overgedragen. De VERVOERDER is als vertegenwoordiger van de VERZENDER of GEADRESSEERDE gerechtigd, maar niet verplicht om de ZENDING via een andere route te vervoeren of door te sturen met een ander transportmiddel. De daarvoor gemaakte kosten zullen bij de tarieven worden opgeteld.

6.3.5 Tenzij anders is overeengekomen, en onder voorbehoud van toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen, is de VERVOERDER bevoegd om de prioriteit van VERVOER tussen ZENDINGEN en tussen VRACHT en post te bepalen. De VERVOERDER kan eveneens besluiten om artikelen of onderdelen uit een ZENDING te verwijderen, op elk moment en op welke plaats ook, en de vlucht zonder deze voort te zetten. Als de VRACHT vanwege het bepalen van een dergelijke prioriteit niet wordt vervoerd of het VERVOER ervan wordt uitgesteld of opgeschort of als er artikelen uit een ZENDING worden verwijderd, is de VERVOERDER niet aansprakelijk jegens de VERZENDER of GEADRESSEERDE of enige andere partij voor de gevolgen daarvan.

6.4 BEPAALDE RECHTEN VAN DE VERVOERDER OP DE ZENDING TIJDENS HET VERVOER

Als de VERVOERDER het nodig acht om ZENDINGEN of een deel ervan tijdens of na het VERVOER op enige plaats vast te houden om schade of gevaar te voorkomen, kan de VERVOERDER de ZENDING of een deel ervan voor rekening, risico en kosten van de VERZENDER en/of GEADRESSEERDE opslaan in een pakhuis of een andere beschikbare plaats of bij de douaneautoriteiten, waarbij de VERZENDER en/of GEADRESSEERDE op de hoogte worden gesteld op het adres vermeld in de luchtvrachtbrief; de VERVOERDER kan de ZENDINGEN ook overhandigen aan een andere VERVOERDER voor verder VERVOER naar de GEADRESSEERDE. De VERZENDER en de GEADRESSEERDE zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de VERVOERDER voor alle kosten of risico's die voortvloeien uit het voorgaande en moeten de VERVOERDER dienovereenkomstig vergoeden.

Article 7: Beschikkingsrecht van de verzender op de vracht

7.1 UITOEFENING VAN BESCHIKKINGSRECHT

Elke uitoefening van het beschikkingsrecht moet worden verricht door de VERZENDER of zijn aangewezen AGENT, indien van toepassing, en moet van toepassing zijn op de hele ZENDING uit hoofde van één enkele LUCHTVRACHTBRIEF, of uit hoofde van één enkel VERZENDDOCUMENT. Het beschikkingsrecht op de VRACHT kan alleen worden uitgeoefend als de VERZENDER of een dergelijke AGENT het deel van de LUCHTVRACHTBRIEF overlegt dat aan hem is afgeleverd, of een andere vorm van bevoegdheid meedeelt die kan worden voorgeschreven door de voorschriften van de VERVOERDER. Instructies ten aanzien van de uitoefening van het beschikkingsrecht moeten schriftelijk worden verstrekt in de door VERVOERDER voorgeschreven vorm. In het geval dat de uitoefening van het beschikkingsrecht tot een verandering van GEADRESSEERDE leidt, wordt de nieuwe GEADRESSEERDE geacht de GEADRESSEERDE te zijn die verschijnt in de LUCHTVRACHTBRIEF of het VERZENDDOCUMENT.

7.2 BETEKENIS VAN BESCHIKKING

7.2.1 Voor zover toegestaan door de wet en het TOEPASSELIJK VERDRAG, en behoudens zijn verantwoordelijkheid om al zijn verplichtingen uit hoofde van de vervoersovereenkomst na te komen, en op voorwaarde dat dit beschikkingsrecht niet op zodanige wijze wordt uitgeoefend dat het nadeel oplevert voor de VERVOERDER of andere VERZENDERS of het recht op aflevering van de GEADRESSEERD, kan de VERZENDER op eigen kosten over de VRACHT beschikken:

 • door deze terug te nemen op de luchthaven van vertrek of bestemming; of
 • door deze tijdens de reis op enige landingsplaats tegen te houden;
 • door opdracht te geven deze tijdens de reis af te leveren op de plaats van bestemming of tijdens de reis aan een andere persoon dan de GEADRESSEERDE die wordt genoemd in de LUCHTVRACHTBRIEF of het VERZENDDOCUMENT; of
 • door te eisen dat deze wordt teruggebracht naar de luchthaven van vertrek.

7.2.2 Als het, naar het discretionaire oordeel van de VERVOERDER, niet mogelijk is om de opdracht van de VERZENDER uit te voeren, zal de VERVOERDER de VERZENDER hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, waarna de VERVOERDER geen enkele verplichting heeft om een dergelijke opdracht uit te voeren.

7.3 BETALING VAN ONKOSTEN

De VERZENDER is aansprakelijk voor de uitoefening van zijn beschikkingsrecht en moet de VERVOERDER VRIJWAREN met betrekking tot de uitoefening van dit recht. De VERZENDER dient alle kosten die worden veroorzaakt door de uitoefening van zijn beschikkingsrecht aan de VERVOERDER te vergoeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen of gederfde winst, verlies van zaken, verlies van inkomsten of enige andere indirecte schade of verliezen.

7.4 REIKWIJDTE VAN HET RECHT VAN VERZENDER

Voor zover er geen andersluidende regelgeving van toepassing is, eindigt het beschikkingsrecht van de VERZENDER op het moment waarop, na aankomst van de VRACHT op de bestemming, de GEADRESSEERDE de VRACHT of LUCHTVRACHTBRIEF in bezit neemt of verzoekt om afgifte daarvan, of anderszins laat zien dat hij de VRACHT accepteert. Als de GEADRESSEERDE echter weigert de LUCHTVRACHTBRIEF of de VRACHT te accepteren, of als er niet met hem kan worden gecommuniceerd, blijft dit beschikkingsrecht berusten bij de VERZENDER.

Article 8: Aflevering

8.1 KENNISGEVING VAN AANKOMST

De kennisgeving van aankomst van de ZENDING zal, in afwezigheid van andere instructies, worden verzonden naar de GEADRESSEERDE en/of enige andere persoon die de VERVOERDER heeft beloofd hiervan op de hoogte te stellen, zoals blijkt uit de LUCHTVRACHTBRIEF of het VERZENDDOCUMENT; een dergelijke kennisgeving zal op gewone wijze worden verzonden. De VERVOERDER is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd aankomen van een dergelijke kennisgeving.

8.2 AFLEVERING VAN ZENDING

8.2.1 Tenzij anders bepaald in de LUCHTVRACHTBRIEF of het VERZENDDOCUMENT, wordt de ZENDING uitsluitend afgeleverd aan de daarin vermelde GEADRESSEERDE, of zijn gemachtigde vertegenwoordiger. Aflevering aan de GEADRESSEERDE wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

8.2.2 wanneer de VERVOERDER aan de GEADRESSEERDE of zijn gemachtigde vertegenwoordiger een machtiging heeft bezorgd die noodzakelijk is om de GEADRESSEERDE in staat te stellen de vrijgave van de ZENDING te verkrijgen; en

8.2.3 wanneer de ZENDING is afgeleverd bij de douane of andere overheidsinstanties zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of douaneregelgeving.

8.3 PLAATS VAN AFLEVERING

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de LUCHTVRACHTBRIEF of het VERZENDDOCUMENT, moet de GEADRESSEERDE de ZENDING accepteren en ophalen op de luchthaven van bestemming of bij de respectieve instantie die is aangeduid door de VERVOERDER.

8.4 NIET IN ONTVANGST NEMEN VAN DE ZENDING DOOR DE GEADRESSEERDE

8.4.1 Als, onder voorbehoud van de voorschriften van artikel 8.5 van deze voorwaarden, de GEADRESSEERDE de ZENDING weigert, de ZENDING niet in ontvangst neemt of weigert CHARGES COLLECT te betalen na aankomst van de ZENDING op de luchthaven van bestemming, zal de VERVOERDER zich inspannen om te voldoen aan alle instructies van de VERZENDER zoals vermeld op de voorzijde van de LUCHTVRACHTBRIEF of in het VERZENDDOCUMENT. Als dergelijke instructies ontbreken of redelijkerwijs niet kunnen worden opgevolgd, zal de VERVOERDER de VERZENDER op de hoogte stellen van het feit dat de GEADRESSEERDE de levering niet in ontvangst heeft genomen, en de VERZENDER om instructies vragen. Als dergelijke instructies niet binnen dertig (30) DAGEN worden ontvangen, kan de VERVOERDER de ZENDING in een of meer partijen verkopen middels openbare of onderhandse verkoop in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.4.2 De VERZENDER is aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met het niet of niet correct in ontvangst nemen van de ZENDING, met inbegrip van, maar niet beperkt tot opslagkosten en vervoerskosten die worden gemaakt bij het retourneren van de ZENDING indien vereist volgens de instructies van de VERZENDER. Als de ZENDING wordt teruggestuurd naar de luchthaven van vertrek en de VERZENDER weigert of verzuimt om dergelijke betalingen te verrichten binnen vijftien (15) DAGEN na een dergelijke retournering, kan de VERVOERDER de ZENDING of een deel ervan verkopen middels openbare of onderhandse verkoop in overeenstemming met de toepasselijke wet.

8.5 VERVREEMDING VAN BEDERFELIJKE GOEDEREN

8.5.1 Wanneer een ZENDING met bederfelijke, tijdgevoelige of temperatuurgevoelige artikelen (zoals verder gedefinieerd in de voorschriften van de VERVOERDER) of (een) levend(e) dier(en) vertraagd raakt terwijl deze in bezit van de VERVOERDER is, niet wordt opgevraagd, wordt geweigerd of niet onmiddellijk wordt opgeëist op de plaats van levering, of om andere redenen wordt bedreigd met verslechtering, kan de VERVOERDER onmiddellijk de stappen nemen die hij nodig acht om de VERVOERDER en andere belanghebbenden te beschermen, en heeft hij recht op terugbetaling door de VERZENDER van alle kosten die hij daarbij heeft gemaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de vernietiging of het achterlaten van de volledige ZENDING of een deel ervan, het verzenden van mededelingen voor instructies op kosten van de VERZENDER, de opslag van de ZENDING of een deel daarvan op risico en kosten van de VERZENDER, of het verkopen van de ZENDING of een deel daarvan middels openbare of onderhandse verkoop zonder kennisgeving.

8.5.2 In het geval van verkoop van de ZENDING zoals hierboven bepaald, hetzij op de plaats van bestemming, hetzij op de plaats waarnaar de ZENDING is geretourneerd, is de VERVOERDER bevoegd om zichzelf en andere vervoerders uit de opbrengst van een dergelijke verkoop een vergoeding te betalen voor alle kosten, voorschotten en uitgaven van de VERVOERDER en andere vervoerders, plus verkoopkosten, waarbij een eventueel restant wordt vastgehouden voor de VERZENDER. Een verkoop van enige ZENDING ontslaat de VERZENDER en/of eigenaar echter niet van enige aansprakelijkheid op grond van deze voorwaarden om het resterende deel van een verschuldigde betaling aan de VERVOERDER te voldoen.

8.6 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KOSTEN

Door de aflevering van de ZENDING te accepteren, wordt de GEADRESEERDE aansprakelijk voor de betaling van alle kosten en lasten in verband met het VERVOER of de ZENDING. Tenzij anders overeengekomen, wordt de VERZENDER niet vrijgesteld van zijn eigen aansprakelijkheid voor deze kosten en lasten en blijft hij hoofdelijk aansprakelijk met de GEADRESSEERDE. De VERVOERDER kan bepalen dat de ZENDING of LUCHTVRACHTBRIEF alleen wordt afgeleverd op voorwaarde dat deze kosten en lasten zijn betaald.

Article 9: Opeenvolgende vervoerders

Elk VERVOER dat wordt verricht door meerdere opeenvolgende VERVOERDERS, op grond van één LUCHTVRACHTBRIEF, moet worden beschouwd als één VERVOER.

Article 10: Aansprakelijkheid

10.1 ALGEMEEN

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de VERVOERDER is het VERVOER onderworpen aan de voorschriften en beperkingen die zijn vastgesteld in het TOEPASSELIJK VERDRAG of door de bindende nationale of internationale wetten die van toepassing zijn op het betreffende VERVOER. Het voorgaande is van toepassing ongeacht of het VERVOER wordt onderbroken of de VRACHT wordt overgeladen. De aansprakelijkheid van de VERVOERDER kan het bedrag van de bewezen schade in geen geval overschrijden. Tenzij anders bepaald door het TOEPASSELIJK VERDRAG of bindende wetten, is het volgende van toepassing.

10.2 UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.2.1 Binnen de grenzen van dit artikel zal de VERVOERDER een vergoeding aan de VERZENDER betalen voor schade veroorzaakt door vernietiging, vertraging, verlies of beschadiging van VRACHT in het geval dat de gebeurtenis die de schade veroorzaakte tijdens het VERVOER door de lucht optrad. De VERVOERDER is echter niet aansprakelijk als de vernietiging, het verlies, de beschadiging of de vertraging van de vracht werd veroorzaakt door:

 • onvoldoende en/of gebrekkige verpakking van de VRACHT indien het verpakken werd uitgevoerd door een andere persoon dan de VERVOERDER of zijn ondergeschikten of agenten; en/of
 • een oorlogsdaad (inclusief terroristische daden) of een gewapend conflict; en/of
 • een handeling van een overheidsdienst die werd uitgevoerd in verband met de binnenkomst, uitvoer of doorvoer van de vracht; en/of
 • overmacht, en in het bijzonder, oproer, burgerlijke onlusten, staking, lock-out, brand, oorlog, een daad van buitenlandse vijanden, of elke andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van de VERVOERDER.

10.2.2 Verder is de VERVOERDER niet aansprakelijk indien wordt bewezen dat de vertraging, de vernietiging of het verlies van of de schade aan VRACHT het gevolg is van het inherente defect, de kwaliteit, de aard of het gebrek van die VRACHT en/of het gevolg is van nalatig handelen of omissie van de VERZENDER of het niet nakomen van de verplichtingen van de VERZENDER.

10.2.3 De VERVOERDER is niet aansprakelijk voor enig verlies, enige schade of enige kosten voortvloeiend uit de dood of verwonding van een dier of persoon (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dierverzorger of -houder) die is veroorzaakt door het gedrag of de handelingen van het dier zelf of van andere dieren zoals bijten, schoppen, stoten of verstikken, noch die is veroorzaakt door of mede is veroorzaakt door de toestand, aard of neigingen van het dier, of door gebrekkige verpakking van het dier, of door het niet bestand zijn van het dier tegen onvermijdelijke veranderingen in zijn fysieke omgeving die inherent zijn aan het VERVOER.

10.2.4 Voor zover het niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving, neemt de VERVOERDER geen enkele aansprakelijkheid of verplichting op zich als gevolg van verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen of gederfde winst, productieverlies, verlies van zaken, verlies van inkomsten, schade aan het bedrijf of de reputatie van het bedrijf of enige indirecte schade, incidentele schade, nevenschade, speciale schade, gevolgschade of schadevergoeding met een boetekarakter, al dan niet voorzienbaar, ongeacht of het aansprakelijkheid op grond van een contract, buitencontractuele aansprakelijkheid (waaronder actieve, passieve of toegerekende nalatigheid), aansprakelijkheid buiten schuld of anderszins betreft.

10.3 MEDESCHULD

Medeschuld van de VERZENDER, de GEADRESSEERDE of andere eisers ontheft de VERVOERDER geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid, of in de mate die is bepaald door het TOEPASSELIJK VERDRAG en de toepasselijke wetgeving.

10.4 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

De aansprakelijkheid van de VERVOERDER zal de limiet van het TOEPASSELIJK VERDRAG niet overschrijden, of, als geen verdrag van toepassing is, niet hoger zijn dan 22 speciale trekkingsrechten per kilogram vernietigde, verloren, beschadigde of vertraagde VRACHT. Als de VERZENDER, met instemming van de VERVOERDER, een speciale waardeaangifte voor VERVOER heeft gedaan en het toepasselijke aanvullende bedrag heeft betaald, wordt overeengekomen dat de totale aansprakelijkheid van de VERVOERDER in geen geval hoger zal zijn dan de betreffende aangegeven waarde voor VERVOER zoals vermeld op de voorzijde van de LUCHTVRACHTBRIEF of zoals opgenomen in het VERZENDDOCUMENT. Voor alle claims moet een bewijs van waarde worden verstrekt.

10.5 BEREKENING VAN DE WAARDE VAN VRACHT

In geval van verlies, beschadiging of vertraging van een deel van de ZENDING, of van enig voorwerp daarin, is het gewicht dat in aanmerking moet worden genomen voor het bepalen van het bedrag waartoe de aansprakelijkheid van de VERVOERDER beperkt is enkel het gewicht van het (de) betreffende pakket(ten). Echter, wanneer het verlies, de beschadiging of de vertraging van een deel van de ZENDING, of van een voorwerp daarin, van invloed is op de waarde van andere pakketten die onder dezelfde LUCHTVRACHTBRIEF vallen, zal het totale gewicht van dat pakket of die pakketten ook in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de aansprakelijkheidslimiet. Behoudens andersluidend bewijs zal de waarde van een dergelijk verloren, beschadigd of vertraagd deel van de ZENDING worden bepaald door de totale waarde van de ZENDING te verminderen op basis van het gewicht van het deel van de ZENDING dat verloren, beschadigd of vertraagd is geraakt in verhouding tot het totale gewicht van de ZENDING.

10.6 SCHADE AAN ANDERE ZENDINGEN

De VERZENDER, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de eigenaar en GEADRESSEERDE, van wie het eigendom of de ZENDING direct of indirect schade toebrengt aan of vernietiging veroorzaakt van een andere ZENDING, enig vliegtuig of eigendom, of het overlijden van of lichamelijk letsel bij enige persoon veroorzaakt, dient de VERVOERDER te VRIJWAREN met betrekking tot een dergelijke gebeurtenis. VRACHT die het vliegtuig, personen of eigendommen in gevaar kan brengen vanwege een inherent defect, kwaliteit of gebrek of vanwege een gebrekkige verpakking, kan op elk moment door de VERVOERDER worden achtergelaten of vernietigd zonder kennisgeving en zonder dat de VERVOERDER daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

10.7 WERKELIJKE VERVOERDER

Als een werkelijke VERVOERDER het VERVOER volledig of gedeeltelijk uitvoert krachtens deze voorwaarden, zijn zowel de contractuele VERVOERDER als de werkelijke VERVOERDER onderworpen aan deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Hierbij geldt dat eerstgenoemde aan deze voorwaarden is onderworpen voor het gehele VERVOER voorzien in het contract, en laatstgenoemde alleen voor het VERVOER dat deze heeft verricht.

10.8 AGENTEN, ONDERGESCHIKTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN WERKNEMERS

Wanneer de aansprakelijkheid van de VERVOERDER uit hoofde van deze voorwaarden wordt uitgesloten of beperkt, is een dergelijke uitsluiting of beperking van toepassing op AGENTEN, ondergeschikten, vertegenwoordigers en werknemers van de VERVOERDER en ook op elke VERVOERDER wiens vliegtuig of ander vervoermiddel wordt gebruikt voor VERVOER.

10.9 VERSLECHTERING OF BEDERF

ZENDINGEN die zijn blootgesteld aan verslechtering of bederf als gevolg van verandering van klimaat, temperatuur, hoogte of enige andere gebruikelijke omstandigheid of vanwege de duur van de overeengekomen vervoerstijd, worden door de VERVOERDER aanvaard met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door verslechtering of bederf.

Article 11: Beperking van eisen / vorderingen

11.1 Ontvangst zonder klacht door de persoon die recht heeft op de aflevering van de VRACHT is prima facie bewijs dat deze in goede staat en in overeenstemming met de vervoersovereenkomst is afgeleverd.

11.2 Er zal geen vordering worden ingesteld in het geval van verlies of schade aan goederen, tenzij een schriftelijke klacht bij de VERVOERDER wordt ingediend door de persoon die recht heeft op de aflevering. Een dergelijke klacht moet worden ingediend:

 • 11.2.1 in geval van zichtbare schade aan de goederen, onmiddellijk na ontdekking ervan en uiterlijk binnen veertien (14) DAGEN na de datum van ontvangst van de goederen;
 • 11.2.2 in geval van andere schade aan de goederen, binnen veertien (14) DAGEN na de datum van ontvangst van de goederen;
 • 11.2.3 in geval van vertraging, binnen eenentwintig (21) DAGEN na de datum waarop de goederen ter beschikking zijn gesteld aan de persoon die recht heeft op aflevering;
 • 11.2.4 in geval van niet-aflevering van de goederen, binnen honderdtwintig (120) DAGEN na de datum waarop de goederen op hun bestemming hadden moeten aankomen.

11.3 De verjaringstermijn met betrekking tot vorderingen tegen de VERVOERDER is onderworpen aan de beperkingen die zijn vastgelegd in het TOEPASSELIJK VERDRAG. Als geen bindende verjaringstermijn is vastgelegd in het TOEPASSELIJK VERDRAG, vervalt het recht op schadevergoeding als er geen rechtsvordering wordt ingesteld binnen 1 jaar vanaf de datum van aankomst op de bestemming, of vanaf de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen. De methode voor de berekening van die termijn wordt bepaald door de wet van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is.

Article 12: Wijziging en verklaring van afstand

Geen enkele AGENT, ondergeschikte of vertegenwoordiger van de VERVOERDER is bevoegd om enige bepaling van de vervoersovereenkomst of van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of er afstand van te doen.

Article 13: Persoonsgegevens

13.1 GEGEVENSBESCHERMINGSSTATUS

De VERVOERDER en de VERZENDER erkennen dat zij, in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, allebei onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn (en er geen sprake is van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid) van de persoonsgegevens die door de VERZENDER aan de VERVOERDER zijn verstrekt voor uitvoering van het VERVOER van de ZENDING. De VERVOERDER en de VERZENDER zijn in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor de naleving van de bestaande en toekomstige toepasselijke bindende wetten, voorschriften en regels inzake gegevensbescherming in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens.

13.2 GEGEVENS VAN VERZENDER

De VERZENDER heeft de verantwoordelijkheid om de VERVOERDER volledige, actuele gegevens te verstrekken met betrekking tot elke ZENDING, inclusief de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de GEADRESSEERDE naar wie ZENDINGEN moeten worden vervoerd.

13.3 NALEVING VAN GEGEVENSBESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN

Met betrekking tot eventuele aanvullende persoonsgegevens die door de VERZENDER worden verstrekt in verband met een ZENDING, is de VERZENDER verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, inclusief het verkrijgen en behouden van de juiste juridische status en rechtsgrond die vereist zijn voor de verstrekking van dergelijke gegevens aan de VERVOERDER en zijn AGENTEN, evenals de verwerking van dergelijke gegevens door de VERVOERDER en zijn AGENTEN. De VERZENDER zal de relevante betrokkenen voorzien van alle informatie in verband met het verzamelen, doorgeven en verwerken van dergelijke gegevens, waaronder:

 • 13.3.1 de identiteit van de VERVOERDER als verwerkingsverantwoordelijke;
 • 13.3.2 het doel van de verwerking;
 • 13.3.3 de categorieën persoonsgegevens die de VERZENDER aan de VERVOERDER zal verstrekken;
 • 13.3.4 de juiste rechtsgrond zoals bepaald door de wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • 13.3.5 bevestiging dat persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming zullen worden doorgegeven aan de VERVOERDER in verband met de uitvoering van de ZENDING; en
 • 13.3.6 de rechten van de betrokkenen, zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

13.4 DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Voor de uitvoering van het VERVOER van een ZENDING kan de VERVOERDER een beroep doen op de diensten van onderaannemers of AGENTEN. Persoonsgegevens dienen uitsluitend conform de toepasselijke wet en in overeenstemming met deze vervoersvoorwaarden te worden doorgegeven aan een dergelijke persoon, en uitsluitend voor de uitvoering van diensten in verband met het VERVOER van die ZENDING.

13.5 GEBRUIK VAN GEGEVENS

De VERZENDER en de GEADRESSEERDE begrijpen dat de VERVOERDER of zijn AGENT met betrekking tot een ZENDING persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen om zijn verplichtingen na te komen en het VERVOER uit te voeren volgens de relevante LUCHTVRACHTBRIEF en deze vervoersvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verplichtingen ten aanzien van douane, sancties, veiligheid en beveiliging, of om anderszins te voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

13.6 GEGEVENSVERWERKING

Binnen hun respectieve verantwoordelijkheidsgebieden dienen de VERVOERDER en de VERZENDER elk de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen door passende technologische en organisatorische maatregelen te nemen. De VERVOERDER zal de persoonsgegevens verwerken voor zover dat nodig is in verband met het VERVOER en bijkomende diensten in verband met de ZENDING en voor geen enkel ander doel, tenzij toegestaan of voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. De VERZENDER zal de VERVOERDER vrijwaren van alle verliezen, schade, vorderingen en kosten die de VERVOERDER lijdt of oploopt vanwege niet-naleving van artikel 13 van deze voorwaarden door de VERZENDER.

Article 14: Toepasselijk recht/toepasselijke jurisdictie

14.1 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden vallen onder de wetten van België en de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.

14.2 Indien een TOEPASSELIJK VERDRAG van toepassing is, kan een vordering tot schadevergoeding enkel worden ingesteld in een van de staten die partij zijn, naar keuze van de VERZENDER, hetzij bij de rechtbank van de plaats waar het hoofdkantoor van de VERVOERDER is gevestigd, hetzij op de plaats van het bijkantoor van de VERVOERDER dat de overeenkomst heeft gesloten, of bij de rechtbank van de plaats van bestemming.

 • Credit cards

  VISA MasterCard Diners Club International CB
 • Bancontact

  Bancontact
 • Belfius Pay Button

  Belfius Pay Button
 • iDEAL

  iDEAL
 • Pay with multiple credit cards

  VISA MasterCard CB
 • Split payment

  VISA MasterCard CB
 • Bank transfer

  SEPA
 • Payment in installments

  FLOA x3