Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Wettelijke informatie

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

De website airbelgium.com wordt beheerd door Air Belgium S.A., Rue Emile Francqui 7, 1435 Mont-Saint-Guibert, België.

Door het gebruik van onze website stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen.

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen, vooraleer onze website te gebruiken. Door uw gebruik van de website van Air Belgium stemt u ermee in door deze voorwaarden gebonden te zijn.

In verband met het sluiten van contracten via de websites van Air Belgium kunnen er bijkomende voorwaarden gelden (bv. de Algemene Vervoersvoorwaarden of andere voorwaarden) waarvan u in elk afzonderlijk geval op de hoogte wordt gesteld.

2. EIGENDOMSRECHTEN

Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en andere eigendomsrechten op de teksten, foto’s, tekeningen en audio-, video- of animatiebestanden en hun lay-out (samen met de onderliggende softwarecodes) op de website van Air Belgium zijn eigendom van Air Belgium of haar licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mogen ze enkel zonder de schriftelijke toestemming van Air Belgium worden gebruikt voor de doelen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd of voor de doelen die in de tekst over de website van Air Belgium zijn vastgelegd.
U mag de websites van Air Belgium niet gebruiken op een manier die de intellectuele eigendomsrechten van Air Belgium of derden kan schenden.
Het is uitdrukkelijk verboden om inhoud van de websites van Air Belgium (waaronder het boekingsscherm, de tekst, de afbeeldingen of audio- of videobestanden) te verdelen, te ontleden, te kopiëren of op andere wijze te wijzigen, over te dragen, te hergebruiken, opnieuw te verschaffen of te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot door het gebruik van ‘robots’ of andere mechanismen) voor openbare of publieke doeleinden.

3. TOEGELATEN GEBRUIK

Alle diensten en informatie die op onze website worden verschaft (waaronder de boekingsmachine) worden uitsluitend verschaft om u de mogelijkheid te bieden om de beschikbaarheid van goederen of diensten met betrekking tot uw reis (bijvoorbeeld de dienstregeling) te controleren, geldige boekingen te doen, online bij ons in te checken of andere transacties met leveranciers uit te voeren. U kunt de website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en voor de wettelijk toegelaten doelen die hiervoor zijn beschreven.

4. VERBODEN GEBRUIK

U mag geen mechanismen of scripts gebruiken die de functionaliteiten van de website van Air Belgium kunnen verstoren of beperken. U mag geen acties ondernemen die tot een onredelijke of buitensporige belasting van de infrastructuur van Air Belgium kunnen leiden. U mag geen inhoud die door ons is aangemaakt blokkeren, overschrijven of aanpassen of de website van Air Belgium op een andere wijze verstoren.

Behoudens onze andere rechten (ongeacht of ze op wettelijke of andere bepalingen zijn gebaseerd) behouden wij ons het recht voor om uw boeking zonder melding aan u te annuleren en/of u toegang tot de website van Air Belgium te weigeren, indien u deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden.

U stemt er verder mee in om Air Belgium en onze directeurs, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, tussenpersonen en vertegenwoordigers te vergoeden voor, te vrijwaren tegen en naar onze keuze te verdedigen tegen alle eventuele vorderingen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de redelijke kosten en uitgaven van advocaten) als gevolg van verkeerd gebruik van deze website, overtreding van de Gebruiksvoorwaarden of schending door u of schending of gebruik door een andere gebruiker van uw account van intellectuele eigendoms- of andere rechten van een persoon of entiteit.

5. WIJZIGINGEN AAN DEZE WEBSITE

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging verbeteringen of aanpassingen aan de informatie, diensten, producten en andere inhoud van onze website aan te brengen.

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet door ons worden beheerd. Tenzij anders bepaald, keuren wij geen enkele van deze andere websites goed en distantiëren we ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op deze websites. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe websites op onze website en voor alle inhoud van de websites waarnaar deze links leiden.

7. DISCLAIMER

De diensten, de producten, de aanbiedingen, de inhoud en het materiaal op deze website worden in hun actuele vorm verschaft en zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook. Tenzij wettelijk verboden, verwerpen wij alle uitdrukkelijke of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of niet-schending van intellectueel eigendom.

Noch Air Belgium, noch een van onze licentiegevers, licentiehouders, onderaannemers, dienstverleners of leveranciers garandeert dat deze website of een functie van deze website ononderbroken of vrij van storingen zal zijn, dat gebreken zullen worden verholpen of dat deze website of de servers die deze website ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen.

Alle diensten, producten, aanbiedingen, inhoud en materiaal die via deze website worden gedownload of op andere wijze worden verkregen, zijn voor eigen risico en u alleen bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dergelijke dienst, product, aanbieding, inhoud of materiaal.

8. AANSPRAKELIJKHEID

In zoverre wettelijk toegelaten, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg-, morele, punitieve of eender welke andere schade als gevolg van het gebruik van de website van Air Belgium. Als u ontevreden bent over een deel van onze website of over een van deze Voorwaarden, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel het staken van uw gebruik van deze website.

9. PRIVACY – IP-ADRES

Alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, als u deze website gebruikt, worden in overeenstemming met ons Privacybeleid verwerkt. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid worden gebruikt en verwerkt.

Als u de website van Air Belgium bezoekt, bewaart onze webserver automatisch het IP-adres van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina’s die u op onze website bezoekt en de datum en duur van het bezoek. In geval van schending van deze voorwaarden bewaren we het opgeslagen IP-adres voor gebruik bij burgerlijke vorderingen en voor het afhandelen van strafbare feiten.

 • Credit cards

  VISA MasterCard Diners Club International CB
 • Bancontact

  Bancontact
 • Belfius Pay Button

  Belfius Pay Button
 • iDEAL

  iDEAL
 • Pay with multiple credit cards

  VISA MasterCard CB
 • Split payment

  VISA MasterCard CB
 • Bank transfer

  SEPA
 • Payment in installments

  FLOA x3