Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Wettelijke informatie

Algemene vervoersvoorwaarden

Artikel 1: Betekenis van bepaalde bijzondere uitdrukkingen

In deze voorwaarden hebben de onderstaande termen de hierna gegeven betekenis:

‘ERKENDE AGENT’ is, voor de passagiers, een verkoopagent die wij hebben erkend om ons te vertegenwoordigen bij de verkoop van luchtvervoerbewijzen via onze diensten.

‘VRIJWIILLIGE STOP’ is een geplande stop tijdens uw reis op een plaats van onderbreking tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming.

‘INGECHECKTE BAGAGE’ is om het even welke bagage waarvoor wij de zorg op ons nemen en waarvoor we een bagagelabel hebben uitgegeven.

‘NIET-INGECHECKTE BAGAGE’ is alle bagage die u toebehoort en die geen ingecheckte bagage is.

‘TICKET’ is ofwel het document ‘passagier- en bagageticket’ ofwel het elektronisch ticket met zijn coupons; beide worden door onszelf of in onze naam uitgegeven en bevatten de vervoersovereenkomst en de mededelingen aan de passagiers.

‘COMBINATIETICKET’ is een ticket dat op uw naam wordt uitgegeven, samen met een ander ticket, waarbij het geheel een enkele vervoersovereenkomst vormt.

‘ELEKTRONISCH TICKET’ is het Reisschema dat wij uitgeven of dat in onze naam wordt uitgegeven, de elektronische coupon en in voorkomend geval een instapkaart.

‘BAGAGETICKET’ is het deel van uw ticket met betrekking tot het vervoer van uw ingecheckte bagage.

‘CODENAAM VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ’ bestaat uit de twee of drie letters die elke luchtvervoerder identificeren.

‘CONTRACTUELE LUCHTVERVOERDER’ is de vervoerder die een vervoersovereenkomst sluit met een passagier of, indien de overeenkomst een forfait omvat, de touroperator. Elke verkoper van tickets wordt ook beschouwd als een contractuele luchtvervoerder.

‘VERVOERSVOORWAARDEN’ zijn de verklaringen zoals opgenomen in of geleverd met uw ticket of uw reisroute/ontvangstbewijs, die duidelijk worden geïdentificeerd en, door verwijzing, de huidige algemene vervoersvoorwaarden omvatten evenals alle eventuele reglementeringen of bijzondere voorwaarden die tussen u en ons van toepassing zouden zijn.

‘VERDRAG’ is, naargelang het geval, een van de onderstaande wettelijke grondslagen:

Het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, op 12 oktober 1929 gesloten in Warschau (hierna ‘Verdrag van Warschau’ genoemd);

Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag, op 28 september 1955;

Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol nr. 1 van Montreal (1975);

Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 2 van Montreal (1975);

Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 4 van Montreal (1975);

Het Aanvullend Verdrag van Guadalajara (1961) (Guadalajara);

Het Verdrag van Montreal (1999);

De verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van [Europese] luchtvervoerders bij ongevallen;

De verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtpassagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91;

De verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtpassagiers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij.

‘COUPON’ is ofwel een vluchtcoupon op een papieren drager ofwel een elektronische coupon; beide verlenen aan de op de coupon genoemde passagier de toestemming om te reizen met de aangewezen vlucht.

‘VLUCHTCOUPON’ is het deel van uw ticket met de vermelding ‘geldig voor vervoer’ of, in het geval van een elektronisch ticket, de elektronische coupon, met vermelding van de exacte plaatsen waartussen u het recht heeft te worden vervoerd.

‘ELEKTRONISCHE COUPON’ of ‘ONTVANGSTBEWIJS-PASSAGIER’ is het deel van het ticket dat wij uitgeven of dat in onze naam wordt uitgegeven en dat aldus wordt genoemd; u moet dit deel van uw ticket bijhouden.

‘SCHADE’ omvat de gevallen van overlijden, verwonding of eender welke andere schade die een passagier oploopt, volledig of gedeeltelijk verlies, diefstal of om het even welke andere schade als gevolg van het vervoer of in verband daarmee, of met andere diensten in verband met het vervoer die wij leveren.

‘BTR’ is een Bijzonder Trekkingsrecht, zoals gedefinieerd door het Internationale Monetaire Fonds.

‘OVEREENGEKOMEN REISONDERBREKINGEN’ zijn de plaatsen, die op het ticket of in ons vluchtschema zijn aangewezen als reisonderbrekingen die voorzien zijn op uw reis, met uitzondering van de plaatsen van vertrek en van bestemming.

‘BAGAGELABEL’ is een document dat wordt afgegeven met als enig doel de geregistreerde bagage te identificeren.

‘OVERMACHT’ wijst op buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waarop u geen invloed uitoefent en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, zelfs niet door alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen.

‘CHECK-IN TIJDSLIMIET’ is het uiterste tijdstip, zoals aangegeven door de luchtvaartmaatschappij, waarop u de check-in formaliteiten moet hebben vervuld en u uw instapkaart moet hebben ontvangen.

‘REISSCHEMA’ bestaat uit een of meerdere documenten die wij overhandigen aan passagiers die reizen met elektronische tickets en die de naam van de passagier vermelden alsook informatie over de vlucht en bepaalde mededelingen.

‘DAGEN’ zijn de kalenderdagen, i.e. de zeven dagen van de week, met dien verstande dat, in het geval van een kennisgeving, de dag van verzending van een dergelijke mededeling niet wordt meegeteld alsook dat, om de geldigheidsduur van een ticket te bepalen, de dag van uitgifte van het bewuste ticket of de dag van aanvang van de vlucht niet wordt meegeteld.

‘WIJ’‘ONZE’‘ONS’ en ‘WIJZELF’ verwijzen naar Air Belgium SA/NV, met maatschappelijke zetel te 7 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert, België, met ondernemingsnummer / btw-nummer 0648 801 623 en waarvan de exploitatiezetel is gevestigd te 7 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert, België.

‘PASSAGIER’ is om het even welke persoon, behalve de bemanningsleden, die per vliegtuig wordt vervoerd krachtens een ticket. (Zie ook de definitie van ‘u’, ‘uw’ en ‘uzelf’).

‘STOPOVER’ is een stopplaats op uw reis gedurende meer dan 24 uur, op een voorziene landingsplaats tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming.

‘TARIEVEN’ zijn de vluchttarieven en de belastingen, kosten, retributies of meerkosten die verschuldigd zijn en door de bevoegde overheden werden goedgekeurd, moest dit vereist zijn.

‘VERVOERDER’ is een luchtvervoerder (behalve wij) waarvan de benamingscode staat vermeld op uw ticket of uw combinatieticket.

‘U’‘UW’ en ‘UZELF’ zijn alle personen, behalve de bemanningsleden, die per vliegtuig (moeten) worden vervoerd krachtens een ticket (zie ook de definitie van ‘passagier’).

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Algemeen

Onze algemene vervoersvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de vluchten, of delen van vluchten, waarvoor wij op het overeenstemmende ticket met onze naam of onze code van luchtvaartmaatschappij verschijnen in het vakje van de luchtvaartmaatschappij.

2.2 Chartervluchten

Reist u krachtens een charterovereenkomst, dan zijn deze algemene vervoersvoorwaarden enkel van toepassing voor zover ze uitdrukkelijk – of op een andere wijze – worden vermeld in de charterovereenkomst of op uw ticket.

2.3 Vluchten met codeshare

Sommige van onze diensten worden geleverd met codeshare. Dit betekent dat, zelfs indien u een vlucht bij ons heeft geboekt en u een ticket heeft ontvangen waarop wij worden aangewezen als contractueel vervoerder, i.e. waarop onze code van luchtvaartmaatschappij staat, de vlucht kan worden uitgevoerd door een andere maatschappij die dan de effectieve vervoerder is. We geven u kennis van zijn identiteit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van deze algemene vervoersvoorwaarden en in principe vragen we voorafgaand aan uw boeking of u akkoord gaat met de effectieve vervoerder. Voor vluchten naar en uit de Verenigde Staten is het Tarmac Delay Contingency Plan van de vervoerder die het vliegtuig uitbaat van toepassing.

2.4 Overwicht van de wet

Deze algemene vervoersvoorwaarden zijn van toepassing voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de toepasselijke wetten; is dat wel het geval, dan hebben deze wetten de bovenhand.

2.5 Overwicht van de algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling hebben deze algemene vervoersvoorwaarden de bovenhand in geval van tegenspraak tussen deze algemene vervoersvoorwaarden en om het even welke andere regels die wij zouden hebben vastgesteld voor het vervoer van de passagiers.

Artikel 3: Tickets

3.1. Algemeen

3.1.1 Wij vervoeren alleen de passagier van wie de naam op het ticket staat en we kunnen u vragen om passende identiteitsbewijzen voor te leggen.

3.1.2 Het ticket dat recht geeft op een vlucht met onze diensten vormt een begin van bewijs van de vervoersovereenkomst die is aangegaan tussen de vervoerder (wij) en de passagier (u) van wie de naam op het ticket staat en bevat, door verwijzing, al deze voorwaarden bij wijze van contractuele materie.

3.1.3 Een ticket is niet overdraagbaar. U bent als enige gemachtigd om het voor de vlucht te gebruiken.

3.1.4 Sommige tickets worden verkocht tegen verlaagde tarieven; de terugbetaling van deze tickets kan gedeeltelijk of volledig uitgesloten zijn. U dient het aanbod te kiezen dat het best aan uw behoeften tegemoetkomt. Gelieve na te gaan of u een verzekering nodig heeft tot dekking van de annuleringskosten van uw ticket.

3.1.5 Beschikt u over een ticket, zoals beschreven in paragraaf 3.1.4, dat helemaal niet is gebruikt en is het voor u onmogelijk, door overmacht, uw voorziene reis te maken, dan kennen wij u een tegoed toe voor een latere vlucht met onze maatschappij, op voorwaarde dat u ons daarvan snel op de hoogte brengt en ons het bewijs levert van het feit dat de gebeurtenis van overmacht zich heeft voorgedaan. Het tegoed komt overeen met de prijs van de vlucht die niet kan worden terugbetaald, na aftrek van de dossierkosten.

3.1.6 Het ticket is en blijft te allen tijde eigendom van de contractuele vervoerder en kan door de contractuele vervoerder in beslag worden genomen.

3.1.7 Tenzij u over een elektronisch ticket beschikt, wordt u enkel toegelaten tot een vlucht voor zover u bij machte bent een geldig ticket voor te leggen met de coupon van de desbetreffende vlucht en alle andere ongebruikte vluchtcoupons evenals de passagierscoupon. U kunt geen aanspraak maken op het vervoer indien het door u voorgelegde ticket beschadigd is of werd gewijzigd door een andere persoon dan een van onze erkende agenten of onszelf. Maakt u gebruik van het elektronisch ticketingsysteem, dan kunt u enkel worden vervoerd met een vlucht indien u een passende identificatie voorlegt alsook een geldig elektronisch ticket dat op uw naam is uitgegeven.

3.1.8(a) In geval van verlies of beschadiging van een papieren ticket of een deel daarvan of indien u niet bij machte bent een papieren ticket met de passagierscoupon en alle ongebruikte vluchtcoupons voor te leggen, en met uitzondering van het elektronisch ticket, vervangen wij voor u het geheel of een deel van dat ticket door een nieuw ticket uit te geven op de strikte voorwaarde dat het ticket oorspronkelijk door ons is uitgegeven. Daartoe moet u ons, op het ogenblik van de aanvraag, een zeker bewijs overleggen dat wij een geldig ticket hebben uitgegeven voor de betreffende vlucht(en) evenals uw schriftelijk akkoord dat u ons of om het even welke andere vervoerder schadeloos zult stellen, in geval van bedrieglijk gebruik van het ticket, voor alle bijkomstige en bewijsbare kosten en verliezen, ten belope van de prijs van het oorspronkelijk ticket, die op onvermijdelijke en redelijke wijze zijn aangegaan door ons of een andere vervoerder als gevolg van het bedrieglijk gebruik van het ticket. We vragen van u geen terugbetaling voor verliezen die het gevolg zijn van onze eigen nalatigheid. De contractuele vervoerder kan voor deze dienst dossierkosten alsook kosten voor heruitgifte aanrekenen, tenzij onze erkende agenten of wijzelf aansprakelijk zijn voor het verlies of de beschadiging van het ticket.

(b) Kan dit bewijs niet worden geleverd en/of weigert u uw akkoord te verlenen, dan kan de contractuele vervoerder van u de volledige betaling eisen van de prijs van het vervangende ticket alvorens een nieuw ticket uit te geven. Een verloren of gestolen ticket komt pas in aanmerking voor terugbetaling, na aftrek van de toepasselijke administratie- en dossierkosten, vanaf het ogenblik waarop de vervoerder die het ticket aanvankelijk heeft uitgegeven er op voorhand van overtuigd is dat het verloren of beschadigde oorspronkelijke ticket niet is gebruikt vóór het verstrijken van zijn geldigheidsperiode. Vindt u uw oorspronkelijk ticket terug vóór het verstrijken van zijn geldigheidsperiode en bezorgt u het aan de vervoerder die het nieuwe ticket heeft uitgegeven, dan wordt u op die datum terugbetaald.

3.1.9 Een ticket is een waardedocument; het past de passende voorzorgsmaatregelen te nemen om het te bewaren en te voorkomen dat het wordt gestolen of verloren raakt.

3.2 Geldigheidsduur

3.2.1 Behoudens andersluidende vermeldingen op het ticket, in deze voorwaarden of in de toepasselijke tarieven (die de geldigheid van een ticket kunnen beperken indien de beperking daarop wordt aangegeven), is een ticket geldig gedurende:

(a) één jaar vanaf de uitgiftedatum; of

(b) voor zover de eerste reis wordt gemaakt in het jaar dat volgt op de uitgiftedatum, één jaar vanaf de datum van de eerste reis zoals aangegeven op het ticket, welke ook de langere van deze twee periodes is.

3.2.2 Kunt u uw reis niet aanvatten tijdens de geldigheidsduur van het ticket omdat wij, op het ogenblik waarop u een boeking voor een vlucht vraagt, niet bij machte zijn deze boeking te bevestigen, dan verlengen wij de geldigheid van het ticket. In plaats daarvan kunt u een aanvraag tot terugbetaling indienen tegen de voorwaarden zoals beschreven in artikel 10.

3.2.3 In geval van overlijden van de passagier tijdens de reis of voorafgaand aan de reis alsook in geval van overlijden in de naaste familie van een passagier, betalen wij u het ticket terug op vertoon van een naar behoren opgemaakt overlijdensattest. In het laatste geval en op aanvraag van de passagier kunnen wij ermee instemmen hem te vervoeren op een andere datum, onder voorbehoud van de beschikbare plaatsen.

3.3 Volgorde en gebruik van de coupons

3.3.1 Het door u gekochte ticket is enkel geldig voor het reisschema dat op het ticket wordt aangeduid en voor het vervoer vanaf de plaats van vertrek, via eventuele reisonderbrekingen, naar de plaats van bestemming. De betaalde prijs stemt overeen met het tarief van de vlucht zoals vermeld op het ticket. De prijs is afhankelijk van de volgorde van de coupons en deze volgorde vormt een essentieel element van ons contract met u. Het ticket wordt niet aanvaard en verliest al zijn geldigheid indien de coupons niet zijn gebruikt in de volgorde van uitgifte zoals vastgesteld op het ticket (zie artikel 3.3.6).

3.3.2 Wenst u eender welk aspect van uw reis te wijzigen en voor zover de tariefvoorwaarden van uw ticket dat toelaten, dan dient u op voorhand contact met ons op te nemen. We berekenen dan de prijs van uw nieuwe reis en u geniet de mogelijkheid die prijs te aanvaarden of uw reisschema te behouden zoals vastgesteld op uw ticket. Zo u, om redenen van overmacht, gedwongen was uw reis te wijzigen, dan dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. We zullen al het mogelijke doen om u te vervoeren tegen de aanvankelijk voorziene voorwaarden naar uw volgende plaats van reisonderbreking of uw plaats van bestemming.

3.3.3 Wijzigt u uw reisschema zonder ons akkoord, dan berekenen wij de exacte prijs van uw reële reis. U dient het verschil te betalen tussen de prijs die u hebt betaald en de prijs zoals berekend voor het gewijzigde vervoer. We betalen u het verschil terug indien die nieuwe prijs lager is; bovendien, hebben de ongebruikte coupons van uw ticket geen enkele waarde.

3.3.4 Sommige wijzigingen van reisschema hebben niet de minste weerslag op de prijs; andere wijzigingen, zoals de wijziging van de plaats van vertrek (bv. zo u de eerste coupon niet gebruikt) of een wijziging van uw reisschema, kunnen ertoe leiden dat de prijs stijgt. Sommige prijzen zijn enkel geldig voor de data en de vluchten zoals vermeld op het ticket; het kan zijn dat ze in geen geval kunnen worden gewijzigd of enkel mits betaling van een toeslag.

3.3.5 Elke vluchtcoupon van uw ticket is geldig voor het vervoer in de klasse zoals vermeld op de betreffende vluchtcoupon, op de datum en voor de vlucht die overeenstemmen met de door u verrichte boeking. Werd een coupon aanvankelijk uitgegeven zonder boeking, dan kan de zitplaats naderhand worden geboekt tegen het van toepassing tarief en voor zover er plaatsen beschikbaar zijn voor de betrokken vlucht.

3.3.6 Indien u niet komt opdagen voor een vlucht zonder dit van tevoren aan ons te hebben gemeld, dan hebben wij het recht om uw boeking voor de terugvlucht of de aansluitende vlucht te annuleren. Indien u ons echter op voorhand laat weten dat u verhinderd bent, dan zullen we uw latere boekingen niet annuleren. Er moet echter een nieuw ticket worden uitgegeven en de prijs daarvan wordt opnieuw berekend in functie van de nieuwe routing.

3.4 Onderbreking van uw reis

U mag uw reis enkel onderbreken ter gelegenheid van een tussenlanding en dat enkel voor zover dat met ons is overeengekomen vóór de vlucht en dit op passende wijze vermeld staat op uw ticket.

Beschikt u over een ticket tegen het normale tarief, dan kunt u – tijdens de geldigheidsduur van uw ticket – uw reis onderbreken bij elke tussenlanding, voor zover dit wordt toegelaten door de voorschriften van de bevoegde overheden en onze vluchtschema’s.

Bezit u een ticket tegen bijzondere tariefvoorwaarden, dan kunnen er beperkingen of uitsluitingen van toepassing zijn wat betreft de mogelijkheid om een reis te onderbreken.

3.5 Naam en adres van de vervoerder

Onze naam kan op afgekorte wijze op het ticket staan, in de vorm van de codenaam van onze luchtvaartmaatschappij of in eender welke andere vorm. Ons adres wordt geacht het adres te zijn van de luchthaven van vertrek zoals vermeld bij de eerste afkorting van onze naam in het vakje van de vervoerder of, in geval van een elektronisch ticket, zoals vermeld voor onze eerste onderdelen van een vlucht in het reisschema.

Artikel 4: Tarieven, kosten en lasten

4.1 Tarieven

Behoudens andersluidende vermeldingen zijn de tarieven enkel van toepassing op het vervoer van de luchthaven van de plaats van vertrek naar de luchthaven van de plaats van bestemming. De tarieven omvatten niet het oppervlaktevervoer tussen luchthavens en tussen luchthavens en terminals in de stad. De prijs van uw reis wordt berekend op basis van onze tarieven die van toepassing zijn op de datum van betaling van uw ticket om te reizen op de data en volgens het traject zoals vermeld op dat ticket. Een wijziging van uw reisschema of uw reisdata kan een weerslag hebben op de te betalen prijs.

4.2 Kosten en taksen

U dient de taksen, kosten, retributies en toeslagen te betalen die worden geheven door een regering, om het even welke andere overheid of de beheerder van een luchthaven of door ons. Wanneer u uw ticket koopt, dan informeren wij u over de taksen, kosten, retributies en toeslagen. De taksen, kosten, retributies en toeslagen die van toepassing zijn op vliegreizen, veranderen regelmatig en kunnen soms zelfs ontstaan nadat uw ticket al is uitgegeven. In geval van verhoging van taksen, kosten, retributies of toeslagen dient u het verschil te betalen. Hetzelfde geldt indien nieuwe taksen, retributies, toeslagen of kosten worden geheven nadat uw ticket werd uitgegeven. Indien taksen, kosten, retributies of toeslagen die u ons heeft betaald bij de uitgifte van het ticket worden geschrapt of verlaagd, dan kunt u daarvan de terugbetaling krijgen voor zover de overheden of andere organisaties die ze hebben geheven die aan ons hebben terugbetaald of, in het geval waarin wij die zelf hebben geheven, voor zover hun terugbetaling toegestaan is onder de geldende tariefvoorwaarden.

4.3 Munt

De tarieven, taksen, kosten en retributies zijn verschuldigd, in contanten of via een andere door ons aanvaarde betalingswijze, in de munt van het land waar uw ticket is uitgegeven, tenzij onze erkende agenten of wijzelf een andere munt aanvaarden op het ogenblik van betaling van uw ticket (bv. indien de plaatselijke munt niet kan worden omgewisseld). Het staat ons vrij de betaling in een andere munt te aanvaarden.

4.4 Betaling per kredietkaart

Indien de houder van de kredietkaart de passagier is of een van de passagiers zoals vermeld in de boeking, dan stemt hij ermee in de bij de boeking gebruikte kredietkaart op verzoek voor te leggen op eender welk ogenblik tijdens de reis. Is de houder van de kredietkaart niet de passagier of een van de passagiers zoals vermeld in de boeking, dan stemt de houder van de kredietkaart (of ‘sponsor’) ermee in ons, op verzoek, een kopie op te sturen van de voor- en keerzijde van de voor de boeking gebruikte kredietkaart.

Artikel 5: Boekingen

5.1 Boekingsvoorwaarden

5.1.1 Onze erkende agenten of wijzelf registeren uw boeking(en). Zo u dat wenst, bevestigen we ze schriftelijk.

5.1.2 Sommige tarieven kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden die uw recht om uw boekingen te wijzigen of te annuleren beperken of uitsluiten.

5.1.3 Voor de boekingen via een contract op afstand heeft u niet het recht uw aankoop in te trekken.

5.2 Uiterste datum voor de betaling van het ticket

Hebt u uw ticket niet betaald binnen de vastgestelde termijn, zoals aangegeven door ons of onze erkende agenten, dan kunnen wij uw boeking annuleren.

5.3 Persoonsgegevens

U erkent dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben aan ons zijn verstrekt met de volgende doeleinden: een boeking verrichten, een ticket kopen, bijbehorende diensten verkrijgen, prestaties leveren en ontwikkelen, de vervulling bevorderen van de administratieve formaliteiten betreffende de immigratie en de binnenkomst op het grondgebied, de veiligheid, beveiliging en gezondheid verzekeren overeenkomstig de Belgische wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 alsook voor andere bestuurlijke en juridische doeleinden, en deze gegevens op hun verzoek bezorgen aan de (gerechtelijke) overheden. Daartoe verleent u ons de toestemming om deze gegevens te bewaren, ze te gebruiken en ter kennis te brengen van onze eigen agentschappen, erkende agenten, overheidsinstanties, andere vervoerders en andere dienstverstrekkers zoals hierboven bepaald (met inbegrip van de dienstverstrekkers die handelen als verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen). Tevens ontslaat u ons van alle aansprakelijkheid voor de doorgifte van deze gegevens aan andere organisaties, voor dezelfde doeleinden. Daar onze maatschappij wereldwijd actief is, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van derde landen die geen passend beschermingsniveau bieden (bv. de Verenigde Staten). We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen bij dergelijke doorgiftes, met inbegrip van – desgevallend – het gebruik van de contractuele bepalingen van de EG. U geniet een recht van toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, u hebt het recht hun gebruik te beperken en, desgevallend, te vragen om elk fout gegeven te corrigeren. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te bezorgen op het adres Air Belgium, 7 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert, België.

5.4 Toewijzing van de zitplaatsen

Wij streven ernaar om gevolg te geven aan uw aanvragen tot toewijzing van zitplaatsen, maar kunnen u niet garanderen dat de gewenste zitplaats aan u wordt toegewezen.

Wij behouden ons het recht voor de toewijzing van zitplaatsen te allen tijde te wijzigen, zelfs nadat u al aan boord bent gegaan, om operationele, reglementaire of veiligheidsredenen of om redenen van overmacht.

5.5 Herbevestiging van boekingen

5.5.1 Boekingen voor een vlucht in voortzetting of een terugvlucht kunnen worden onderworpen aan een verplichting tot herbevestiging binnen de voorziene termijnen. Wij geven u een melding indien we een herbevestiging zouden nodig hebben en delen u ook mee waar en hoe deze herbevestiging moet worden verricht.

5.5.2 U moet de eisen betreffende een herbevestiging van uw boeking controleren die de andere vervoerders stellen die aan uw reis deelnemen. Desgevallend moet u uw vlucht opnieuw bevestigen aan de vervoerder van wie de code van luchtvaartmaatschappij voorkomt op uw ticket.

5.6 Contactpersoon

Volgens de geldende Europese regelgeving hebt u het recht ons de naam en het adres te bezorgen van een contactpersoon die, in geval van ongeluk van uw vliegtuig, daarvan op de hoogte moet worden gebracht. Zo wensen we ons ervan te verzekeren dat uw verwanten zo snel mogelijk op de hoogte kunnen worden gebracht. De gegevens die u ons toevertrouwt, worden niet doorgegeven aan derden en evenmin voor commerciële doeleinden gebruikt. Om een contactpersoon op te geven voor een al gemaakte boeking, dient u contact op te nemen met een servicecenter of met de touroperator die uw boeking heeft verricht.

Artikel 6: Check-in en boarding

6.1 De check-in tijdslimieten verschillen van de ene tot de andere luchthaven. We raden u dan ook aan om inlichtingen in te winnen over die tijdslimieten en deze te respecteren. We behouden ons het recht voor om uw boekingen te annuleren indien u de vastgestelde check-in tijdslimieten niet naleeft. Onze erkende agenten of wijzelf delen u de check-in tijdslimiet mee vóór uw eerste vlucht met onze maatschappij. Voor alle latere vluchten van uw reis dient u zelf inlichtingen in te winnen over de check-in tijdslimiet. Voor onze eigen vluchten is dit tijdstip opgenomen in ons vluchtschema of kan het aan u worden meegedeeld door onze erkende agenten of door onszelf.

6.2 U moet ten laatste op het tijdstip dat we u zullen hebben meegedeeld op het ogenblik van boeking aanwezig zijn bij de gate.

6.3 Bent u niet op tijd bij de gate, dan kunnen we de plaats annuleren die voor u werd geboekt.

6.4 We zijn jegens u niet aansprakelijk voor eender welk verlies of financieel gevolg dat voortvloeit uit het gebrek aan inachtneming van de in dit artikel beschreven voorwaarden.

Artikel 7: Weigering en beperking van vervoer

7.1 Recht om het vervoer te weigeren

Wij mogen weigeren om u of uw bagage te vervoeren met onze vluchten indien wij u op voorhand schriftelijk hebben laten weten dat we dit niet vanaf een bepaalde datum niet langer zullen doen.

Tevens mogen wij weigeren om u of uw bagage te vervoeren wegens een of meerdere van de onderstaande redenen waarvan sommige, inclusief het gedrag aan boord, strafbare feiten inhouden krachtens de Belgische wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919:

7.1.1 Deze maatregel is nodig om zich te schikken naar de wetten, reglementen of andere officiële bepalingen die van toepassing zijn;

7.1.2 Het vervoer van uw persoon of uw bagage zou een gevaar kunnen vormen voor, of een weerslag hebben op de veiligheid, de gezondheid, het comfort of het gemak van de andere passagiers of van de bemanning;

7.1.3 Uw lichamelijke of geestelijke toestand, met inbegrip van een toestand als gevolg van alcoholverbruik of de inname van verdovende middelen of geneesmiddelen, vormt een risico of een gevaar voor uzelf, de andere passagiers, de bemanning of de goederen;

7.1.4 U heeft zich op onbetamelijke wijze gedragen op een vorige vlucht en we hebben redenen om aan te nemen dat u zich opnieuw op dergelijke wijze zou kunnen gedragen;

7.1.5 U heeft geweigerd een veiligheidscontrole te ondergaan of uw bagage aan een veiligheidscontrole te onderwerpen;

7.1.6 U bent in gebreke gebleven om het toepasselijk tarief of alle opeisbare kosten, taksen of retributies te betalen;

7.1.7 U heeft geweigerd om u te schikken naar de instructies of u hebt blijk gegeven van bedreigend, onrechtmatig, beledigend of ongedisciplineerd gedrag ten aanzien van een personeelslid aan de grond of een lid van onze bemanning;

7.1.8 U heeft zich opzettelijk verzet tegen een personeelslid aan de grond of een lid van onze bemanning in de uitvoering van zijn of haar functies;

7.1.9 U heeft een strafrechtelijke inbreuk gepleegd tijdens de procedures van check-in of boarding of aan boord van het vliegtuig;

7.1.10 U hebt niet ingecheckt vóór het verstrijken van de check-in tijdslimiet of u bent niet tijdig komen opdagen bij de gate;

7.1.11 U heeft geweigerd om een screening (röntgenstralen) of een gezondheidsonderzoek te ondergaan zoals voorgeschreven door ons, de regering of de uitvoerende overheid;

7.1.12 U bent blijkbaar niet in het bezit van de geldige reisdocumenten of u zou geneigd kunnen zijn een land te betreden voor hetwelk u enkel over een doorreisvisum beschikt of niet in het bezit bent van geldige documenten. Hetzelfde geldt indien wij geneigd zijn te denken dat u uw reisdocumenten zou kunnen vernietigen tijdens de vlucht of zou weigeren ze aan onze bemanning te overhandigen in ruil voor een ontvangstbewijs;

7.1.13 U legt een ticket voor dat u op bedrieglijke wijze heeft verkregen of heeft gekocht bij een andere organisatie en dus niet bij ons of een van onze erkende agenten, of dat werd geseind als een verloren of gestolen document, of een document dat overeenstemt met een vervalst ticket. Hetzelfde geldt indien u niet kunt bewijzen dat u de persoon bent die op het ticket wordt vermeld;

7.1.14 U heeft de instructies niet in acht genomen zoals beschreven in paragraaf 3.3 betreffende de volgorde en het gebruik van de vluchtcoupons of u legt een ticket voor dat niet werd uitgegeven of gewijzigd door een van onze erkende agenten of wijzelf, of u legt een beschadigd ticket over;

7.1.15 U leeft onze veiligheidsinstructies niet na.

In voorkomend geval dient u alle kosten te betalen die het gevolg zijn van uw gedrag en aanleiding geven tot de weigering om u aan boord te laten gaan. U hebt geen recht op de terugbetaling van het ongebruikte ticket.

7.2 Bijzondere bijstand

7.2.1. Met uitzondering van vluchten naar en uit de Verenigde Staten, kunnen niet-begeleide kinderen, gehandicapten, zwangere vrouwen, zieken en eender welke andere personen die bijzondere bijstand vereisen enkel worden vervoerd voor zover wij daarmee op voorhand akkoord zijn gegaan en we bij het boeken van hun vlucht kennis hebben gekregen van hun bijzondere noden. We hebben het recht om het vervoer te weigeren van passagiers die ons voorafgaand aan het inchecken van de vlucht geen kennis hebben gegeven van hun behoeften. Passagiers die ons van tevoren kennis hebben gegeven van hun handicap of hun bijzondere noden aan bijstand, bij de aankoop van hun ticket, en voor wie we ons akkoord hebben gegeven, kunnen door ons niet meer worden geweigerd op grond van hun handicap of hun vragen om bijzondere bijstand.

7.2.2. Indien u een passagier bent met een handicap of indien u niet bij machte bent het vliegtuig zelf te verlaten of de veiligheidsmaatregelen te begrijpen, dan hebben wij het recht, behalve voor vluchten naar en uit de Verenigde Staten, om van u te eisen dat u reist met een begeleider indien dat essentieel is voor uw eigen veiligheid.

7.2.3. Bent u een passagier met een handicap, dan verbinden wij ons ertoe, behalve voor vluchten naar en uit de Verenigde Staten, u te vervoeren zo er bijzondere maatregelen zijn getroffen in functie van uw specifieke behoeften. Indien u ons bij het boeken van uw vlucht geen kennis geeft van uw bijzondere behoeften, dan proberen we toch om u op redelijke wijze bij te staan en tegemoet te komen aan uw bijzondere behoeften.

7.2.4. Bent u een passagier die bijzondere bijstand vraagt, dan kunnen wij u verzoeken voldoende tijd van tevoren aanwezig te zijn zodat wij u de nodige bijstand kunnen leveren binnen de vereiste termijnen.

7.3 Kinderen

a) Kinderen jonger dan 5 jaar mogen enkel reizen in het gezelschap van een volwassene, i.e. een persoon van tenminste 18 jaar of ten minste 16 jaar indien het om de broer of de zuster van het kind gaat.

b) Kinderen jonger dan 2 jaar mogen enkel reizen in het gezelschap van tenminste één volwassene.

c) Kinderen tussen 5 jaar en de volle leeftijd van 12 jaar mogen enkel reizen zonder begeleiding van een volwassene indien wij daar op voorhand mee instemmen.

d) Kinderen jonger dan 12 jaar die reizen zonder begeleiding van een volwassene, moeten worden ingecheckt als ‘niet-begeleide minderjarigen’. Hun vervoer is onderworpen aan bijzondere voorwaarden waarvan u kennis kunt krijgen bij onze verkooppunten. U dient een toeslag te betalen voor het vervoer van niet-begeleide minderjarigen.

Artikel 8: Bagage

8.1 Gratis bagage

U kunt een bepaald aantal stukken bagage gratis laten vervoeren voor zover de tariefvoorwaarden van uw ticket het vervoer van een stuk bagage toelaten. Uw gratis bagage staat vermeld op uw ticket of, indien u een elektronisch ticket heeft, op uw reisschema; die gratis bagage is afhankelijk van de regelgeving betreffende de bagage die van toepassing is op het ogenblik van de vlucht. Bij de minste twijfel hoeft u niet aarzelen om contact op te nemen met onze erkende agenten of met ons om alle bijkomende informatie te verkrijgen betreffende uw gratis bagage en onze regelgeving inzake bagage.

8.2 Teveel aan bagage

U dient een toeslag te betalen voor het vervoer van de bagage bovenop de gratis bagage. We kunnen u deze tarieven op eenvoudig verzoek bezorgen. Behoudens een voorafgaand akkoord met de vervoerder mag deze laatste het teveel aan bagage bovenop de gratis bagage niet vervoeren op een of meerdere latere vluchten. Indien u meer dan 100 kg aan teveel aan bagage en/of voorwerpen die veel plaats innemen of waarvan het vervoer niet zeer praktisch is (bv. een fiets) wenst te laten vervoeren, dan moet u ons daarvan op voorhand op de hoogte brengen.

8.3. Bijzondere verklaring omtrent belang bij de aflevering

U kan een waarde opgeven voor de in te checken bagage die de toepasselijke aansprakelijkheidsgrenzen overstijgt. De toepasselijke kosten bedragen € 2 per waardeschijf van € 100 die wordt aangegeven boven onze maximale aansprakelijkheidsgrens. Wenst u een dergelijke aangifte te doen, dan dient u de toepasselijke kosten te betalen aan de ticketingbalie. De aangiftekosten zijn verschuldigd op de plaats van vertrek van uw reis tot aan de bestemming, met uitzondering van de vlucht die wij niet uitvoeren en voor dewelke de bijzondere verklaring omtrent belang bij de aflevering ter bestemming moet worden afgelegd en waarvoor moet worden betaald, bij de effectieve vervoerder. In het geval van een stopover aanvaarden wij een bijzondere verklaring omtrent belang bij de aflevering enkel tot aan deze plaats van stopover. We weigeren een bijzondere verklaring omtrent belang bij de aflevering voor geregistreerde bagage wanneer een deel van het vervoer door een andere vervoerder wordt verricht.

Wij aanvaarden uw bagage met een aangegeven waarde tot maximaal € 4.000 boven onze maximale aansprakelijkheidsgrens, op voorwaarde dat uw bagage correct is beschreven en verpakt en niet beschadigd is.

Bij elke registratie van uw bagage dient u een nieuwe aangifte te doen en de toepasselijke kosten te betalen.

8.4 Voorwerpen die niet als bagage worden toegelaten

8.4.1 Het is verboden de hierna genoemde voorwerpen op te nemen in uw bagage:

8.4.1.1 Voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor het vliegtuig, de personen of de goederen aan boord, zoals de voorwerpen die nader omschreven zijn in de Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale Luchtvaartorganisatie (OACI) en in de reglementen inzake gevaarlijke stoffen van de International Air Transport Association (IATA) alsook in onze eigen regelgeving (in dit verband kunt u op eenvoudig verzoek alle bijkomende informatie verkrijgen);

8.4.1.2 Voorwerpen waarvan het vervoer verboden is door de wet- of regelgeving die van toepassing is in de landen van vertrek of bestemming;

8.4.1.3 Voorwerpen waarover wij van mening zijn dat ze niet geschikt zijn om te worden vervoerd omdat ze gevaarlijk zijn, niet zeer veilig zijn of ingevolge hun gewicht, afmetingen, vorm of aard, of omdat ze breekbaar of bederfelijk zijn, onder andere rekening gehouden met het type vliegtuig dat wordt gebruikt. Op eenvoudig verzoek laten we u weten welke voorwerpen niet mogen worden vervoerd;

8.4.2. Vuurwapens en munitie die niet bestemd zijn voor de jacht of de sport mogen niet worden vervoerd als bagage. Vuurwapens en munitie bestemd voor de jacht of de sport worden uitsluitend aanvaard als geregistreerde bagage. De wapens mogen niet geladen zijn – met de veiligheidspal geactiveerd – en moeten naar behoren zijn ingepakt. Het vervoer van munitie is onderworpen aan de regelgeving van de OACI en de IATA zoals bedoeld in paragraaf 8.4.1.1, die onder meer bepaalt dat de munitie niet samen met de vuurwapens mag worden ingepakt.

8.4.3. Het is verboden om breekbare of bederfelijke voorwerpen, alsook etenswaren, beelden en kunstobjecten, geneesmiddelen, geldbiljetten of muntstukken, sleutels, juwelen, edele metalen, persoonlijke elektronische toestellen (meer bepaald een draagbare pc, een computer, een gsm, een fototoestel, een camera enz.), verhandelbare effecten, titels of andere waardedocumenten, monsters, documenten van professionele aard, of eender welk ander werkinstrument dat is of kan worden beschouwd als een waardevol voorwerp, paspoorten of andere identiteitsbewijzen, of eender welk ander voorwerp van dezelfde aard in de geregistreerde bagage op te nemen.

8.4.4. Indien u in uw bagage toch voorwerpen zou vervoeren zoals vermeld in de paragrafen 8.4.1, 8.4.2 en 8.4.4., zijn wij niet aansprakelijkheid voor welk verlies of welke beschadiging ook door toedoen van of aan de hierboven genoemde voorwerpen, behalve in de mate waarin de bovenstaande bepalingen geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met het verdrag. Hoe dan ook is onze eventuele aansprakelijkheid voor deze voorwerpen beperkt tot het bedrag zoals bedoeld in het verdrag.

8.5. Recht om het vervoer te weigeren

8.5.1 Onder voorbehoud van de paragrafen 8.4.2 en 8.4.3 weigeren wij om de in paragraaf 8.4 genoemde voorwerpen te vervoeren als bagage. Indien we ze zouden aantreffen, zouden we kunnen weigeren ze verder te vervoeren.

8.5.2. We kunnen weigeren eender welk voorwerp als bagage te vervoeren waarvan we redelijkerwijze aannemen dat het niet geschikt is ingevolge de afmetingen, vorm, gewicht, inhoud, eigenschappen, of om veiligheids- of dienstredenen, of rekening gehouden met het comfort van de andere passagiers. Op eenvoudig verzoeken delen we u mee welke voorwerpen niet tot het vervoer worden toegelaten.

8.5.3. We kunnen weigeren eender welk voorwerp als bagage te vervoeren waarvan we aannemen dat het niet op correcte en solide wijze is verpakt in een geschikte houder/verpakking. U ontvangt, op eenvoudig verzoek, informatie betreffende de verpakkingen en houders die wij niet kunnen aanvaarden.

8.6. Recht van inspectie

Om veiligheids- of beveiligingsredenen kunnen we u vragen om ons de toelating te verlenen om uzelf en/of uw bagage te onderwerpen aan een fouillering of om het even welke controle met behulp van röntgenstralen of een andere vorm van controle. Bent u zelf niet beschikbaar, dan kan uw bagage worden gecontroleerd of doorzocht in uw afwezigheid. Het is de bedoeling om na te gaan of u in het bezit bent van verboden voorwerpen zoals beschreven in paragraaf 8.4.1 dan wel of dergelijke voorwerpen voorkomen in uw bagage, of om na te gaan of u wapens of munitie vervoert zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn gebracht krachtens de bepalingen van paragraaf 8.4.2.

Indien u weigert zich te schikken naar dergelijke verzoeken, dan hebben wij het recht om te weigeren om u en uw bagage te vervoeren. Zo deze inspecties of controles met röntgenstralen schade berokkenen aan uw bagage en zijn inhoud of u persoonlijke schade zouden berokkenen, dan kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij we een fout begaan of blijk geven van nalatigheid.

8.7. Ingecheckte bagage

8.7.1 Op het ogenblik waarop u uw bagage aan ons bezorgt om deze in te checken, nemen we die onder onze hoede en krijgt u van ons een bagagelabel voor elk ingecheckt stuk.

8.7.2. Alle ingecheckte bagage moet voorzien zijn van uw naam of eender welke andere persoonlijke identificatie.

8.7.3. Voor zover mogelijk vervoeren we uw geregistreerde bagage met het vliegtuig waarmee u zelf reist, tenzij we om veiligheids-, beveleigings-, of dienstredenen beslissen om uw bagage met een andere vlucht naar uw luchthaven van bestemming te vervoeren. In dit laatste geval bezorgen wij u de bagage, tenzij de toepasselijke wetten bepalen dat u aanwezig moet zijn bij de controle door de douane.

8.7.4. Indien het gewicht van uw ingecheckte bagage niet zou worden vermeld op uw ticket en u geen bijkomende kosten zou hebben betaald voor overgewicht, gaan wij ervan uit dat, tot bewijs van het tegendeel, het totale gewicht van de betrokken ingecheckte bagage niet groter is dan de bagage die u gratis mag vervoeren.

8.8. Niet-ingecheckte bagage

8.8.1 Wij kunnen maximale afmetingen en/of een maximaal gewicht opleggen voor de bagage die u meeneemt in de cabine. Indien we dat niet hebben gedaan, moet de bagage die u meeneemt in de cabine onder de stoel kunnen worden geplaatst die voor uw eigen stoel staat of in een afgesloten bergruimte. Kunt u uw bagage niet op deze wijze opbergen, weegt uw bagage te veel of kan uw bagage op welke wijze ook gevaarlijk blijken te zijn, dan moet die bagage worden vervoerd als ingecheckte bagage.

8.8.2. Voorwerpen die niet in het ruim kunnen worden vervoerd (bv. kwetsbare muziekinstrumenten) en die evenmin beantwoorden aan de bepalingen van paragraaf 8.8.1, worden enkel aanvaard in de cabine indien u ons van tevoren op de hoogte heeft gebracht en wij u de toestemming hebben verleend om ze te vervoeren. Wij kunnen voor het vervoer van dergelijke voorwerpen een prijstoeslag vragen.

8.8.3. Sommige voorwerpen worden voortaan niet langer aanvaard als ingecheckte bagage bij toepassing van de Europese veiligheidsregelgeving. Voor andere voorwerpen geldt een maximale hoeveelheid (100 ml) en/of zijn bijzondere controleprocedures van toepassing. Voor meer informatie in dit verband dient u ons of uw touroperator te raadplegen.

8.9. Ophaling en levering van de ingecheckte bagage

8.9.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 8.7.3 bent u gehouden uw ingecheckte bagage af te halen zodra die ter beschikking wordt gesteld op uw plaats van bestemming of de plaats van reisonderbreking. Haalt u uw bagage niet op binnen een redelijke termijn, dan kunnen wij u bewaarkosten aanrekenen. Haalt u uw bagage niet op binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf de terbeschikkingstelling ervan, dan kunnen wij erover beschikken zonder dat we daarvoor enige aansprakelijkheid jegens u kunnen oplopen.

8.9.2. Alleen de houder van het bagageticket en het bagagelabel is gemachtigd om de bagage af te halen.

8.9.3. Is een persoon die ingecheckte bagage komt afhalen niet bij machte het bagageticket voor te leggen en de bagage te identificeren aan de hand van het bagagelabel, dan geven wij die bagage enkel mee aan de betrokkene op voorwaarde dat deze persoon het bewijs levert van de rechten die hij of zij heeft met betrekking tot de bagage op een wijze die wij als voldoende beoordelen.

8.10. Dieren

Alleen honden en katten komen in aanmerking om te worden aanvaard aan boord van onze vluchten, en sommige daarvan enkel na ondertekening van een kwijting.

Indien wij ermee akkoord gaan uw dieren te vervoeren, dan vindt hun vervoer plaats onder de volgende voorwaarden:

8.10.1 U dient zich ervan te verzekeren dat uw dieren (honden en katten) op behoorlijke wijze zijn geïnstalleerd in een kist met traliewerk en vergezeld zijn van regelmatige documenten zoals gezondheidscertificaten, inentingsattesten en invoervergunningen, of eender welke andere documenten zoals vereist door de landen van bestemming of doorreis; bij gebrek daaraan kunnen wij uw dieren niet vervoeren. Dit vervoer kan onderworpen zijn aan bijzondere regels die wij vastleggen.

8.10.2. Wordt het dier aanvaard als bagage, dan is het dier dat in de kist wordt vervoerd, eventueel met de nodige voeding, niet inbegrepen in uw gratis bagage maar wordt het beschouwd als een teveel aan bagage waarvoor u de geldende toeslag dient te betalen.

8.10.3. Geleidehonden die blinde passagiers vergezellen reizen gratis, bovenop de normale gratis bagage.

8.10.4. Is het vervoer van een dier niet onderworpen aan de bepalingen van het aansprakelijkheidsverdrag, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de verwondingen, het verlies, de ziekte of de dood van een dier dat we hebben vervoerd, tenzij we nalatig zijn geweest.

8.10.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor dieren waarvoor een of meerdere invoer- of uitvoerdocumenten, gezondheidscertificaten of andere attesten betreffende de invoer of doorvoer in een land, staat of gebied zou(den) ontbreken. De persoon die het dier vervoert, moet ons vergoeden voor alle boetes, kosten, verliezen of andere schadevergoedingen die wij zouden moeten betalen als gevolg van het ontbreken van de genoemde documenten.

8.10.6. U blijft steeds aansprakelijk voor uw dier. Dit laatste blijft gedurende het hele vervoer onder uw exclusieve hoede. Bijgevolg draagt u alle kosten voor het vervoer van het dier, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle schade die het dier aan het vliegtuig berokkent, alle schade die het dier berokkent aan een persoon aan boord van het vliegtuig, evenals alle kosten die voortvloeien uit een weigering om het dier toe te laten op de plaats van bestemming of van stopover, of indien de vereiste reisdocumenten blijken te ontbreken.

Artikel 9: Dienstregelingen, vertragingen, geannuleerde vluchten

9.1. Dienstregeling

9.1.1 De in onze programma’s genoemde vluchttijden kunnen worden gewijzigd tussen de datum van hun publicatie en uw reisdatum. We kunnen ze niet garanderen en ze vormen geen wezenlijk element van uw vervoersovereenkomst met ons.

9.1.2 Alvorens uw boeking te aanvaarden geven we u kennis van de vluchttijd die op deze datum van toepassing is en we vermelden die op uw ticket. Het kan gebeuren dat we de vluchttijd moeten wijzigen nadat u uw ticket heeft ontvangen. Indien u ons een contactadres opgeeft, proberen we u op de hoogte te brengen van elke wijziging. Indien wij, nadat u uw ticket heeft gekocht, de vluchttijd op ingrijpende wijze aanpassen op een voor u onaanvaardbare manier en we bijgevolg niet in staat zijn u over te plaatsen naar een voor u aanvaardbare vlucht, heeft u recht op terugbetaling.

9.2 Annulering, andere vlucht, vertragingen enzovoort

9.2.1 We treffen alle nodige maatregelen om u en uw bagage met alle stiptheid te vervoeren. Ter uitvoering van deze bepalingen en om te voorkomen dat een vlucht moet worden geannuleerd, kan het gebeuren dat we een vervangvliegtuig moeten gebruiken of een beroep moeten doen op de diensten van een andere vervoerder.

9.2.2 Indien uw vlucht wordt geannuleerd, en voor zover de verordening EG 261/2004 van toepassing is op uw vlucht en binnen de grenzen van deze verordening:

9.2.2.1. Krijgt u de keuze, onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de verordening EG 261/2004, tussen:

(i) volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen, tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeft;

(ii) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming bij de eerste gelegenheid;

(iii) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming, op een latere datum naar keuze van de passagier, indien er plaats beschikbaar is. Indien deze optie wordt gekozen, zijn de kosten van hotel, logies, maaltijden en andere vervoerskosten te uwen laste.

9.2.2.2. Bovendien bieden we u de volgende zaken aan, eveneens onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de verordening EG 261/2004:

(i) maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;

(ii) twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten;

(iii) hotelaccommodatie evenals de pendel tussen de luchthaven en het hotel wanneer het redelijkerwijze verwachte vertrekuur van de nieuwe vlucht tenminste valt op de dag die volgt op het gepland vertrek van de geannuleerde vlucht.

9.2.2.3. Indien u recht heeft op een schadevergoeding, wanneer de verordening EG 261/2004 van toepassing is op uw vlucht, dan is die afhankelijk van de afstand van de vlucht, zoals hierna bepaald:

a) Alle vluchten van tenminste 1.500 km

- Aankomst > 2 uur vertraging: EUR 250,00

- Aankomst < 2 uur vertraging: EUR 125,00

b) Alle vluchten binnen de Gemeenschap van 1.500 km of meer

- Aankomst > 3 uur vertraging: EUR 400,00

- Aankomst < 3 uur vertraging: EUR 200,00

c) Alle andere vluchten van 1.500 tot 3.500 km

- Aankomst > 3 uur vertraging: EUR 400,00

- Aankomst < 3 uur vertraging: EUR 200,00

d) Alle andere vluchten van meer dan 3.500 km

- Aankomst > 4 uur vertraging: EUR 600,00

- Aankomst < 4 uur vertraging: EUR 300,00

De schadevergoeding wordt betaald per elektronische bankoverschrijving of, indien u hiermee akkoord gaat, in de vorm van reischeques en/of andere diensten of in contanten.

U heeft geen recht op een schadevergoeding:

(i) indien de annulering u tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld;

(ii) indien de annulering u tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt;

(iii) indien de annulering u minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt. Werd de vlucht geannuleerd om een reden onafhankelijk van de wil van de luchtvaartmaatschappij (bv. wegens politieke instabiliteit, de weersomstandigheden, veiligheidsrisico’s, onvoorziene defecten die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de vlucht, stakingen of beslissingen van de controletoren), dan is de bepaling betreffende de betaling van een schadevergoeding niet van toepassing en kunnen bovenstaande verplichtingen worden beperkt of uitgesloten.

9.2.3. In geval van vertraging, voor zover de verordening EG 261/2004 van toepassing is op uw vlucht, wanneer we redelijkerwijze voorzien dat een vlucht vertraging zal oplopen ten aanzien van het voorziene vertrekuur:

(a) van twee uur of meer voor alle vluchten van 1.500 kilometer of minder;

(b) van drie uur of meer voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1.500 km en voor alle overige vluchten van 1.500 tot 3.500 km;

(c) van vier uur of meer voor alle vluchten die niet vallen onder de punten a) of b).

9.2.3.1. Bieden wij u de volgende zaken aan onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de verordening EG 261/2004:

(i) maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd evenals twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten;

(ii) hotelaccomodatie evenals de pendel tussen de luchthaven en het hotel wanneer het redelijkerwijze verwachte vertrekuur van de nieuwe vlucht tenminste valt op de dag die volgt op het gepland vertrek van de geannuleerde vlucht;

(iii) bedraagt de vertraging tenminste vijf uur, dan betalen wij uw ticket terug, binnen zeven dagen, tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeftalsook, desgevallend, een terugvlucht naar de initiële plaats van vertrek en dit zo snel mogelijk.

9.2.3.2. In het geval van schade als gevolg van de vertraging is onze aansprakelijkheid voor elke passagier overeenkomstig het verdrag van Montreal beperkt tot 4.694 BTR en voor de bagage tot 1.131 BTR, behalve in de gevallen waarin het bewijs wordt geleverd dat de schade het gevolg is van een handeling of van nalatigheid van de vervoerder, zijn aangestelden of lasthebbers, begaan ofwel met de intentie de schade uit te lokken, ofwel op roekeloze wijze en in het besef dat er waarschijnlijk schade uit zou voortvloeien. De vervoerder is echter niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vertraging indien ze aantoont dat zijzelf alsook haar aangestelden en lasthebbers alle maatregelen hebben genomen die redelijkerwijze noodzakelijk konden zijn om de schade te voorkomen of dat het voor hen onmogelijk was om die maatregelen te nemen.

Artikel 10: Terugbetalingen

10.1 Algemeen

De terugbetaling van een ticket, volledig of gedeeltelijk, vindt plaats overeenkomstig de geldende tariefregeling en tegen de onderstaande voorwaarden:

10.1.1 Behoudens andersluidende bepalingen in dit artikel, hebben wij het recht de terugbetaling te verrichten ofwel aan de persoon van wie de naam op het ticket staat ofwel aan de persoon die het ticket heeft betaald, op voorwaarde dat deze laatste een voldoende bewijs levert van de effectieve betaling.

10.1.2 Werd een ticket betaald door een andere persoon dan de passagier van wie de naam op het betreffende ticket staat en bevat dit ticket een beperking wat betreft de terugbetaling, dan verrichten wij de terugbetaling enkel aan de persoon die het ticket heeft betaald of aan eender welke andere persoon die de betrokkene schriftelijk aanwijst en op vertoon van een identiteitsbewijs van de persoon die het ticket heeft betaald.

10.1.3. Bij gebrek aan vaststelling van enige beperking door de passagier die op het ticket wordt vermeld, en in geval van betaling van het ticket door een touroperator in naam en voor rekening van de passagier, mogen wij de terugbetaling van het ticket op geldige wijze verrichten bij de touroperator die de betaling aanvankelijk heeft verricht.

10.1.4 Behalve in geval van verlies van een ticket, wordt de terugbetaling enkel verricht indien u ons het ticket samen met alle ongebruikte coupons bezorgt.

10.2 Recht om de terugbetaling te weigeren

10.2.1 Indien u een verzoek indient tot terugbetaling nadat de geldigheidsduur van het ticket is verstreken, kunnen wij de terugbetaling van een ticket weigeren.

10.2.2 Wij kunnen de terugbetaling weigeren van een ticket dat bij ons of aan de overheid van een land werd afgegeven als bewijs van uw intentie om dit land te verlaten, tenzij u een voldoende bewijs voorlegt van de toestemming waarover u beschikt om in het betrokken land te verblijven of van uw intentie om dit land opnieuw te verlaten met een andere vervoerder of een ander vervoermiddel.

10.2.3. Wij kunnen weigeren een ticket terug te betalen indien dit ticket in beslag werd genomen wegens de ongeldigheid van reisdocumenten, identiteitskaart of paspoort waaruit blijkt dat er sprake is van fraude vanwege de passagier (zie artikel 3.1.6).

10.3 Munt

Wij behoudens ons het recht voor het ticket op dezelfde wijze en in dezelfde munt terug te betalen als de wijze waarop en de munt waarin het ticket werd betaald.

10.4 Personen gemachtigd om een terugbetaling te verrichten

Vrijwillige terugbetalingen worden enkel verricht door de vervoerder die het ticket aanvankelijk heeft uitgegeven of door zijn naar behoren gemachtigde agent.

Artikel 11: Gedrag aan boord

11.1 Algemeen

Indien wij op basis van een redelijke beoordeling van mening zijn dat u als gevolg van uw gedrag aan boord van het toestel, personen of goederen in gevaar brengt, de bemanning verhindert haar taken te vervullen, u zich niet schikt naar de aanbevelingen van de bemanning, met inbegrip van – zonder enige beperking – die welke betrekking hebben op het gebruik van tabak, alcohol of drugs of nog indien u zich gedraagt op een wijze die voor de andere passagiers of de bemanning hinderlijk is of kan zijn wat betreft hun comfort of hun gemak of aanleiding geeft of kan geven tot schade of een verwonding, dan mogen wij alle maatregelen nemen die we redelijkerwijze noodzakelijk achten, met inbegrip van dwangmaatregelen, om te voorkomen dat dergelijk gedrag aanhoudt. We kunnen u verplichten van boord te gaan, we kunnen weigeren u verder te vervoeren en kunnen ook weigeren om u in de toekomst nog toe te laten tot de verbindingen van onze luchtvaartmaatschappij. Tevens kunt u vervolgd worden voor de strafbare feiten die u aan boord van het vliegtuig zou hebben begaan bij toepassing van de Belgische wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919. Indien wij als gevolg van uw gedrag gedwongen zijn het vliegtuig om te leiden naar een onvoorziene bestemming om u van boord te doen gaan, dan dient u alle kosten als gevolg van deze omleiding te betalen.

11.2 Elektronische uitrustingen

Om veiligheidsredenen kunnen we het gebruik van elektronische uitrustingen aan boord van het vliegtuig verbieden; dit omvat – zonder enige beperking – gsm’s, draagbare computers, opnametoestellen en draagbare radio’s, cd-spelers, elektronische spellen, transmissiematerieel met inbegrip van speelgoed met afstandsbediening en walkietalkies. Hoorapparaten en pacemakers zijn toegelaten.

Artikel 12: Bepalingen betreffende de levering van bijkomende diensten

Indien we jegens u maatregelen treffen opdat een derde u diensten zou leveren die geen betrekking hebben op het luchtvervoer, of indien we een ticket leveren, of een bon voor vervoer, of voor diensten die worden geleverd door een derde, maar die geen verband houden met het luchtvervoer (bv. een hotel of huurauto boeken), dan zijn deze prestaties onderworpen aan de contractuele voorwaarden van de betrokken derde.

Artikel 13: Administratieve formaliteiten

13.1 Algemeen

13.1.1 U dient over alle documenten te beschikken die nodig zijn voor uw reis, met inbegrip van visa, en u dient alle wettelijke en reglementaire bepalingen alsook alle instructies, verzoeken en andere verplichtingen in acht te nemen die van kracht zijn in de landen van vertrek, bestemming of doorreis.

13.1.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor het feit dat u heeft nagelaten de visa en andere documenten voor toegang tot het land te verwerven of dat u in gebreke blijft de wet- en regelgeving, besluiten, verzoeken, verplichtingen, regels of instructies die van toepassing zijn in acht te nemen. We zijn in geen geval aansprakelijk voor de bijstand of de informatie vanwege een van onze agenten of werknemers aan u of om het even welke andere passagier met betrekking tot het verkrijgen van de vereiste documenten of visa of de inachtneming van de bedoelde wet- en regelgeving, richtlijnen, verzoeken of verplichtingen, schriftelijk of op welke andere wijze ook.

13.2 Reisdocumenten

Voorafgaand aan uw vertrek dient u alle inreis- en uitreisdocumenten, gezondheidsdocumenten en andere documenten voor te leggen die worden vereist door de wet- en regelgeving, de besluiten, verzoeken of andere verplichtingen die van kracht zijn in de betrokken landen. Wij mogen daar kopieën van maken en die kopieën bewaren. Wij behouden ons het recht voor om deze documenten te controleren en om te weigeren u te vervoeren indien u deze verplichtingen niet heeft nageleefd of indien uw documenten niet in orde lijken te zijn.

13.3 Weigering van toegang

Indien u de toegang tot een land wordt geweigerd, moet u ons alle kosten of boetes terugbetalen die de overheden van het betrokken land ons daarvoor zouden opleggen, evenals de kosten van het vervoer om dit land te verlaten. Het tarief dat u heeft betaald voor het vervoer naar het land waar u niet werd binnengelaten, wordt niet terugbetaald.

13.4 Aansprakelijkheid van de passagier voor boetes, kosten voor vasthouden enzovoort

Indien wij gehouden zijn het bedrag van een geldboete of straf te betalen of welke uitgaven ook oplopen als gevolg van het feit dat u de wet- en regelgeving, besluiten, verzoeken en andere verplichtingen van de betrokken landen niet heeft nageleefd of als gevolg van het feit dat u de vereiste documenten niet kon overleggen, dan dient u ons alle betaalde bedragen en alle aldus opgelopen kosten terug te betalen. Tot dekking van deze betalingen of uitgaven mogen wij gebruik maken van de ongebruikte waarde van uw coupons of van eender welk ander tegoed in ons bezit.

13.5 Douanecontroles

U dient op eenvoudig verzoek aanwezig te zijn bij de inspectie van uw bagage door de douane of eender welke andere overheidsinstantie. Wij zijn niet aansprakelijk voor welk verlies of welke schade als gevolg van een dergelijke inspectie of als gevolg van het gebrek aan inachtneming van deze bepaling.

13.6 Veiligheidscontroles

U bent gehouden eender welke veiligheidscontrole te ondergaan zoals vereist door overheidsinstanties of de luchthavenoverheden, door een andere vervoerder of wijzelf. Wij zijn niet aansprakelijk voor welk verlies of welke schade ook als gevolg van een dergelijke inspectie of als gevolg van het gebrek aan inachtneming van deze bepaling.

Artikel 14: Opeenvolgende vervoerders

Het vervoer dat wij verrichten met andere vervoerders, op basis van een enkel ticket of van combinatietickets, wordt krachtens de bepalingen van het verdrag beschouwd als een enkele operatie. In dit verband verwijzen we naar de bepalingen van paragraaf 15.1.2 (b).

Artikel 15: Aansprakelijkheid wegens schade

15.1 Onze aansprakelijkheid en die van elke bij uw reis betrokken vervoerder wordt respectievelijk vastgesteld in onze algemene vervoersvoorwaarden of die van de betrokken vervoerder. Onze eigen aansprakelijkheid wordt als volgt beschreven:

15.1.1 Behoudens andersluidende bepaling in deze voorwaarden is het internationaal vervoer, zoals gedefinieerd in het verdrag, onderworpen aan de aansprakelijkheidsregels van het verdrag.

15.1.2 Indien uw vervoer niet onderworpen zou zijn aan de aansprakelijkheidsregels van het verdrag, is het Belgisch recht van toepassing. Ook de volgende bepalingen zijn van kracht:

(a) indien u blijk heeft gegeven van nalatigheid die de schade heeft veroorzaakt of ertoe heeft bijgedragen, wordt elke aansprakelijkheid die wij zouden oplopen voor welke schade ook beperkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

(b) Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die zich voordoet tijdens vluchten of onderdelen van vluchten waarvoor onze benamingscode staat vermeld in het vak van de vervoerder op het ticket voor de bewuste vlucht of het bewuste onderdeel van vlucht. Indien wij een ticket uitgeven voor een vervoer door een andere vervoerder of indien wij bagage aanvaarden in zijn naam, dan handelen we enkel als vertegenwoordiger van die andere vervoerder. Wat betreft de ingecheckte bagage echter hebt u een recht van verhaal tegen de eerste of de laatste vervoerder.

(c) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan niet-ingecheckte bagage, tenzij de bewuste schade te wijten is aan onze nalatigheid; deze aansprakelijkheid is beperkt tot 1.131 BTR per passagier.

(d) Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onze inachtneming van wettelijke of reglementaire bepalingen of die voortvloeit uit het feit dat u dergelijke bepalingen niet heeft nageleefd.

(e) Behalve wanneer ze het gevolg is van handelingen of nalatigheid begaan met de intentie om schade te berokkenen of op roekeloze wijze en wetende dat schade daarvan waarschijnlijk het gevolg zou zijn, is onze aansprakelijkheid, in geval van schade aan de ingecheckte bagage, beperkt tot 1.131 BTR per passagier. Wij zijn aansprakelijk voor de schade in geval van vernietiging of verlies van of averij aan de ingecheckte bagage, maar enkel wanneer het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de vernietiging, het verlies of de averij zich heeft voorgedaan aan boord van het vliegtuig of tijdens eender welke periode tijdens dewelke de ingecheckte bagage was toevertrouwd aan de hoede van de vervoerder. We zijn echter niet aansprakelijk indien en in de mate waarin de schade het gevolg is van de aard of het gebrek eigen aan de bagage. Indien het gewicht van de bagage niet vermeld staat op het bagageticket, wordt het totale gewicht van de ingecheckte bagage geacht niet hoger te zijn dan dat van de gratis bagage voor de betrokken vervoercategorie. Indien er voor ingecheckte bagage schriftelijk een hogere waarde wordt aangegeven en u de toeslag heeft betaald die van toepassing is als gevolg van de raming van het surplus, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot deze aangegeven hogere waarde.

(f) Behoudens andersluidende bepaling in deze voorwaarden zijn wij jegens u enkel aansprakelijk voor eender welke schadeloosstelling voor bewezen verliezen en kosten, overeenkomstig de bepalingen van het verdrag. Bovendien is de vervoerder niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

(g) Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade ook die uw bagage berokkent. U bent aansprakelijk voor de schade die uw bagage berokkent aan andere personen of goederen, met inbegrip van onze eigen goederen.

(h) Behalve in de mate waarin de bovenstaande bepalingen zouden kunnen worden geacht onverenigbaar te zijn met het verdrag, wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor schade die wordt berokkend door en aan de voorwerpen die krachtens de bepalingen van paragraaf 8.4 supra niet kunnen worden beschouwd als ingecheckte bagage, met inbegrip van kwetsbare of bederfelijke voorwerpen, etenswaren, beelden en kunstobjecten, geneesmiddelen, geldbiljetten of muntstukken, sleutels, juwelen, edele metalen, persoonlijke elektronische toestellen (meer bepaald een draagbare pc, een computer, een gsm, een fototoestel, een camera enz.), verhandelbare effecten, titels of andere waardedocumenten, monsters, documenten van professionele aard of eender welk ander werkinstrument dat is of kan worden beschouwd als een waardevol voorwerp, paspoorten of andere identiteitsbewijzen of eender welk ander voorwerp van dezelfde aard waarvan het niet aangewezen is ze te vervoeren als ingecheckte bagage. Hoe dan ook is onze eventuele aansprakelijkheid in verband met deze voorwerpen beperkt tot het bedrag zoals vastgesteld in het verdrag.

(i) We zijn niet aansprakelijk voor ziektes, verwondingen of invaliditeit noch voor sterfgevallen die het gevolg zijn van uw gezondheidstoestand of de verslechtering van die toestand.

(j) De vervoersovereenkomst, met inbegrip van de huidige algemene vervoersvoorwaarden evenals de aansprakelijkheidsbeperkingen, is ook van toepassing voor onze erkende agenten, onze werknemers en onze vertegenwoordigers, in dezelfde mate waarin ze voor ons van toepassing is, wanneer zij handelen in de uitoefening van hun functies. Het totaalbedrag dat kan worden ingevorderd bij ons en deze erkende agenten, werknemers en vertegenwoordigers, mag niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor wij in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld.

(k) Is de luchtvervoerder die de vlucht uitvoert niet dezelfde als degene met wie een contract is gesloten, dan heeft de passagier het recht om bij elk van beide vervoerders een klacht in te dienen. Staat de naam of de code van een luchtvervoerder op het ticket, dan is dit de vervoerder met wie een contract is gesloten.

Deze algemene vervoersvoorwaarden brengen geen enkele verzaking mee aan de beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals bedoeld in het verdrag en de geldende wetgeving, behoudens uitdrukkelijke bepaling in diezelfde algemene voorwaarden.

15.2 Schade aan personen

Indien wij jegens u aansprakelijk zijn in geval van overlijden, verwonding of eender welk ander lichamelijk letsel, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing:

a) Voor de schade, zoals bedoeld in paragraaf 1 van artikel 17 van het verdrag van Montreal, die niet meer bedraagt dan 113,100 BTR per passagier kunnen we onze aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken. Voor schade van meer dan 113,100 BTR per passagier zijn we niet aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in paragraaf 1 van artikel 17 indien de schade niet te wijten is aan de nalatigheid of een andere schadelijke handeling of niet-handelen van de vervoerder, zijn aangestelden of lasthebbers.

b) Wij houdens ons het recht voor van het geheel van de vrijstellingen zoals bedoeld door het verdrag van Montreal en de toepasselijke nationale wetgeving. In verband met derden behouden we ons eender welk verhaalmiddel voor ten aanzien van om het even welke persoon, inclusief – zonder beperking – de rechten van bijdrage en schadevergoeding.

c) Bent u slachtoffer van een ongeval aan boord van een van onze vliegtuigen en verliest u daarbij het leven of loopt u een lichamelijk letsel op, dan betalen wij u – binnen een termijn van 15 dagen na identificatie van de rechthebbenden op de schadeloosstelling – een voorschot zodat u in uw onmiddellijke financiële noden kan voorzien, in evenredige verhouding met de geleden schade.

d) Bij overlijden is dit voorschot gelijk aan een bedrag van 16,000 BTR per passagier, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

e) De betaling van dit voorschot impliceert niet dat wij enige aansprakelijkheid erkennen. Het voorschot kan worden afgetrokken van de bedragen die achtereenvolgens worden betaald in functie van de aansprakelijkheid van de vervoerder. Het voorschot moet aan ons worden terugbetaald indien naderhand wordt bewezen dat uzelf, door nalatigheid, uw overlijden of uw verwondingen heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, of indien de persoon die het voorschot ontvangt dit overlijden of deze verwondingen heeft veroorzaakt, eveneens door nalatigheid, of indien de persoon die het voorschot ontvangt daartoe niet gemachtigd was.

Artikel 16: Schadevergoeding in geval van instapweigering wegens overboeking

16.1 Instapweigering wegens overboeking

Indien er, voor een welbepaalde vlucht, meer passagiers in het bezit zijn van een bevestigde boeking dan er beschikbare plaatsen zijn op deze vlucht, en indien wij gedwongen zouden zijn om te weigeren u te vervoeren als gevolg van deze overboeking, dan vergoeden wij u daarvoor op voorwaarde dat de onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

(i) u moet in het bezit zijn van een correct uitgegeven ticket en een boeking die onze erkende agenten of wijzelf hebben bevestigd volgens de toepasselijke procedures;

(ii) u moet zich voor het inchecken hebben aangeboden op het tijdstip zoals opgegeven door de luchtvervoerder, de touroperator of een reisagent of ten laatste vijfenveertig minuten vóór het gepubliceerde vertrekuur;

(iii) u bent geen passagier die gratis of tegen een verminderd tarief reist dat al dan niet rechtstreeks toegankelijk is voor het publiek.

16.2 Prioriteiten in geval van overboeking

Wij hebben de mogelijkheid om aan passagiers te vragen of ze bereid zijn, tegen een billijke schadevergoeding, vrijwillig af te zien van de vlucht waarvoor ze een bevestigde boeking hebben. Bij overboeking van een vlucht krijgen niet-begeleide minderjarigen en zieke of invalide passagiers voorrang. Vervolgens wijzen we de plaatsen toe aan de overige passagiers in de volgorde van inchecken. Het staat ons ook vrij de plaatsen toe te wijzen volgens andere niet-discriminerende criteria.

16.3. Recht van de passagiers in geval van instapweigering

16.3.1. Indien de verordening EG 261/2004 van toepassing is op uw vlucht en u het gedupeerde was van een instapweigering en u zelf geen vrijwilliger bent, dan krijgt u onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de verordening EG 261/2004 de keuze tussen:

(i) volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 3, tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeft, alsook, desgevallend, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij de eerste gelegenheid;

(ii) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid;

(iii) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming, op een latere datum naar keuze van de passagier, indien er plaats beschikbaar is . Indien deze optie wordt gekozen, zijn de kosten van hotel, logies, maaltijden en andere vervoerskosten te uwen laste.

16.3.2. Bovendien bieden we u de volgende zaken aan, eveneens onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de verordening EG 261/2004:

(i) maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;

(ii) twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten;

(iii) hotelaccomodatie evenals de pendel tussen de luchthaven en het hotel wanneer het redelijkerwijze verwachte vertrekuur van de nieuwe vlucht tenminste valt op de dag die volgt op het gepland vertrek van de geannuleerde vlucht.

16.3.3. Hebt u recht op een schadevergoeding, wanneer de verordening EG 261/2004 van toepassing is op uw vlucht, dan is die afhankelijk van de afstand van de vlucht, zoals hierna bepaald:

a) Alle vluchten van ten minste 1.500 km

- Aankomst > 2 uur vertraging: EUR 250,00

- Aankomst < 2 uur vertraging: EUR 125,00

b) Alle vluchten binnen de Gemeenscahp van 1.500 km of meer

- Aankomst > 3 uur vertraging: EUR 400,00

- Aankomst < 3 uur vertraging: EUR 200,00

c) Alle andere vluchten van 1.500 tot 3.500 km

- Aankomst > 3 uur vertraging: EUR 400,00

- Aankomst < 3 uur vertraging: EUR 200,00

d) Alle andere vluchten van meer dan 3.500 km

- Aankomst > 4 uur vertraging: EUR 600,00

- Aankomst < 4 uur vertraging: EUR 300,00

De schadevergoeding wordt betaald per elektronische bankoverschrijving of, met uw akkoord, in de vorm van reischeques en/of andere diensten of in contanten. De hierboven beschreven bijstand in verband met de betaling van de schadevergoeding en de te leveren bijstand zijn niet van toepassing indien u de check-in en boarding tijdslimieten zoals vastgesteld in artikel 6 niet in acht neemt of indien wij ons recht uitoefenen om te weigeren u te vervoeren bij toepassing van de artikelen 7.1. en 7.2 van deze algemene vervoersvoorwaarden.

Is de instapweigering niet te wijten aan een overboeking maar aan andere redenen in verband met gezondheid, beveiliging, veiligheid of ongepaste reisdocumenten, dan zijn wij niet verplicht om bijstand te leveren, de schade te vergoeden, een terugbetaling te verrichten of een ander vervoermiddel voor te stellen.

16.3.4. Bent u het slachtoffer van een instapweigering als gevolg van een overboeking en bent u geen vrijwilliger om te vertrekken met een vlucht vanuit de Verenigde Staten, dan kan het gebeuren dat u een schadevergoeding krijgt overeenkomstig het Amerikaans recht. U dient contact op te nemen met een van onze vertegenwoordigers indien u bijkomende informatie wenst betreffende ons beleid inzake schadeloosstelling in geval van instapweigering.

Artikel 17 – Termijnen om klacht in te dienen en vordering wegens aansprakelijkheid

17.1 Betekening

De aanvaarding van zijn bagage door de houder van het bagageticket, zonder protest, op het ogenblik van levering van die bagage, betekent dat de bagage werd geleverd in goede staat en volgens de bepaling van de vervoersovereenkomst, behoudens bewijs van het tegendeel dat de passagier dient te leveren. Indien u een verzoek tot schadevergoeding indient of een vordering instelt wegens schade aan de geregistreerde bagage, dan moet u ons daarvan op de hoogte brengen van zodra u de schade vaststelt en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen vanaf de ontvangst van uw bagage. Indien u een verzoek tot schadevergoeding indient of een vordering instelt wegens vertraging bij de levering van uw geregistreerde bagage, dan wordt deze termijn gebracht op eenentwintig (21) dagen vanaf de dag waarop de bagage u ter beschikking werd gesteld. Elke klacht dient schriftelijk te worden geformuleerd.

17.2 Termijn om een vordering in te stellen

Elke vordering wegens aansprakelijkheid (op basis van de verdragen van Montreal en Warschau) moet op straffe van verval worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar vanaf de aankomst ter bestemming of vanaf de dag waarop de aankomst van het vliegtuig gepland was of vanaf de datum waarop het vervoer werd stopgezet. De berekeningswijze van de termijn wordt vastgesteld door het recht van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.

17.3 Europese verordening nr. 261/2004

Elke vordering op basis van de verordening EG nr. 261/2004 is onderworpen aan het Belgisch recht overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 infra en moet bijgevolg worden ingesteld binnen een termijn van één jaar vanaf de vlucht die leidt tot de toepassing van deze verordening.

Artikel 18: Informatie betreffende de identiteit van de effectieve vervoerder

De contractuele luchtvervoerder geeft de passagier kennis van de identiteit van de effectieve luchtvervoerder(s) op het ogenblik van zijn boeking. Is de identiteit van de effectieve luchtvervoerder(s) nog niet gekend op het ogenblik van de boeking, dan ziet de contractuele luchtvervoerder erop toe dat de passagier zo snel mogelijk en ten laatste bij het inchecken kennis krijgt van de identiteit van de effectieve luchtvervoerder(s). In geval van wijziging van de effectieve luchtvervoerder(s) na de boeking krijgt de passagier ten laatste bij het inchecken kennis van deze wijziging overeenkomstig de verordening EG nr. 2111/2005.

Artikel 19: Van toepassing recht

De vervoersovereenkomst en de aanverwante wetsbepalingen ressorteren onder het Belgisch recht, tenzij de toepassing van de bepalingen van een ander nationaal recht verplicht is.

Artikel 20: Interpretatie

In geval van tegenspraak tussen de verschillende versies van onze vervoersvoorwaarden hebben de Engelse, de Franse en de Nederlandse versie voorrang op de andere versies.

Artikel 21: Adres voor kennisgeving van klachten

U kunt uw klacht opsturen naar het volgende adres:

Air Belgium, Customer Relations, 7 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert, België.

Voor het laatst bijgewerkt op: 30 maart 2018

 • Credit cards

  VISA MasterCard Diners Club International CB
 • Bancontact

  Bancontact
 • Belfius Pay Button

  Belfius Pay Button
 • iDEAL

  iDEAL
 • Pay with multiple credit cards

  VISA MasterCard CB
 • Split payment

  VISA MasterCard CB
 • Bank transfer

  SEPA
 • Payment in installments

  FLOA x3